Helsefort på tidligere Hysnes

Planene er klare for å etablere et nasjonalt rehabiliteringssenter for kreftpasienter og deres pårørende i Hasselvika. Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag ble torsdag orientert om status i prosjektet Hysnes Helsefort.

I dag lever 155000 mennesker i Norge med en kreftdiagnose, og antallet forventes å øke i årene som kommer (ref. Kreftregistret). Ca halvparten av de med diagnose blir helbredet og disse har spesifikke behov for rehabilitering. På Hysnes Helsefort skal målgruppen tilbys informasjon og et kurstilbud som bygger på kunnskapsbasert viten, kombinert med forskning og utvikling for denne gruppen. Så langt vi vet tilbyr i dag ingen institusjoner i Norge en slik helhetlig rehabilitering Hasselvika og Trøndelag blir de første. Helsedepartementet og Stortingets sosialkomite er kjent med saken og har vedtatt en flertallsmerknad om Hysnes Helsefort på årets statsbudsjett. Driften søkes finansiert via offentlige refusjonsordninger og ved at pasienter henvises til Hysnes Helsefort fra hele landet. For å sikre framdrift er det viktig å jobbe for at prosjektet får tildelt oppstartmidler over statsbudsjettet allerede fra 2005. Prosjektet har utspring i omstillingsprogrammet Nye Hysnes fra forsvar til næring og sin basis i en intensjonsavtale mellom Rissa Utvikling KF, Helse Midt-Norge RHF og Kreftforeningen. Hysnes Helsefort vil gi både nye arbeidsplasser og andre ringvirkninger i kommunen.