Illustrasjonsfoto: Jan Fredrik Frantzen

Helse Nord og Midt vedtar Sykehusbygg

Helse Nord og Helse Midt-Norge har sluttet seg til planene for det nasjonale eiendomsforetaket Sykehusbygg HF. Nå gjenstår Helse Vest før den offisielle stiftelsen i november.

Fra før har det største regionforetaket, Helse Sør-Øst, vedtatt Sykehusbygg-stiftelsen. Styret i Helse Midt-Norge melder at de nå følger etter med dette likelydende vedtaket:

* Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar å stifte Sykehusbygg HF i henhold til vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Det regionale helseforetakets adm. direktør gis fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret for Helse Midt-Norge RHF.

* Styret slutter seg til at Helse Midt-Norge RHF skal ha en eierandel og finansieringsandel på 25 % av Sykehusbygg HF.

* Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetak) skyte inn et innskudd på 1,25 millioner kroner.

* Opprettelsen av Sykehusbygg HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er fattet.

Helse Vest gjør sitt vedtak 23. oktober.

Les mer her