Havneforeningen jubler over regjeringens godssatsing

Regjeringens strategi «Mer gods på sjø» ble lansert tirsdag. – Dette har vi arbeidet for helt siden 2010, sier direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim.

Norsk Havneforening er en medlems- og interesseorganisasjon med 46 medlemshavner rundt norgeskysten. Sammen med andre næringsaktører har Norsk Havneforening levert flere innspill til Fiskeri- og Kystdepartementet om en nærskipsfartstrategi, skriver foreningen i en pressemelding tirsdag.

Nå har de blitt hørt.

I tiltakspakken «Mer gods på sjø» har regjeringen satt av tre milliarder kroner til tiltak som skal styrke godstransport på sjøen.

Tiltakene omfatter:

En tilskuddsordning til rederne som skal stimulere til etablering av nye godsruter eller fornying av gamle ruter, som bidrar til mer gods på sjø.

En tilskuddsordning for investeringer i allment tilgjengelige havner for at disse skal bli mer effektive knutepunkt for omlasting.

Tilskudd til havnesamarbeid som skal legge til rette for fellesfunksjoner eller havnesammenslåing.

Bred kartlegging i regi av transportetatene, som vil inneholde analyse av varestrømmer og tiltak for samfunnsøkonomisk lønnsom sjøtransport.

– En gjennomlesing av «Mer gods på sjø» viser at regjeringen følger opp de tiltakene Norsk Havneforening og en samlet næring spilte inn for vel ett år siden. I denne strategien vektlegger regjeringen viktigheten av at det er markedet som bestemmer transportform. Mer kunnskap om hva som ligger bak valget fremheves, og behovet for en mer konkret varestrømsanalyse etterspørres, heter det i pressemeldingen.

– Vi har etterspurt konkrete tiltak og mindre snakk. Nærskipsfartstrategien som nå er lagt frem er et tilsvar på vår utålmodighet her. Det viser at det nytter å være konkret og stå på, sier Arnt-Einar Litsheim i Norsk Havneforening.