- Haukelibanen ikke lønnsom

Det er svært lite sannsynlig at det er mulig å oppnå bedriftsøkonomisk lønnsomhet for prosjektet Haukelibanen, det vil si et nytt jernbanetilbud Oslo-Haugesund-Bergen, mener Transportøkonomisk institutt.

De årlige trafikkinntektene for dette transporttilbudet blir nå regnet til 1,3-2,1 milliarder kroner. Dette tilsvarer rundt halvparten av de årlige inntektene på rundt fire milliarder kroner som er lagt til grunn i tidligere planer for banen. Byggekostnadene for prosjektet er nå regnet til 45-90 milliarder kroner, mens det i tidligere planer er regnet med at det vil koste 25-30 milliarder kroner å bygge Haukelibanen. Dette er noen av konklusjonene i en rapport som Transportøkonomisk institutt, TØI, har utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Rapporten fra TØI er en gjennomgang og kvalitetssikring av en rapport som det tyske firmaet DE-Consult la frem i 2000, og som tok for seg tidligere planer fra selskapet Norsk Bane AS om gjennomføring av prosjektet Haukelibanen. I disse planene, som Norsk Bane AS har utarbeidet på eget initiativ, er det lagt til grunn bruk av nytt togmateriell, med høy fart. Prosjektet Haukelibanen er ikke omfattet av de påtenkte og planlagte jernbaneprosjektene i Nasjonal transportplan 2002-2011. Norsk Bane AS har ut fra sine utregninger konkludert med at prosjektet vil kunne være bedriftsøkonomisk lønnsomt. Det tyske konsulentfirmaet DE-Consult har så, i sin vurdering av planene, gått god for at de bedriftsøkonomiske utregningene til Norsk Bane i hovedsak er troverdige. I rapporten fra TØI blir det nå altså vist til at Haukelibanen ikke vil kunne være bedriftsøkonomisk lønnsom, med de tala som TØI har kommet frem til når det gjelder trafikkinntekter og byggekostnader. Selv om TØI-rapporten i utgangspunktet er avgrenset til bare å ta for seg påstanden fra Norsk Bane AS om at Haukelibanen vil vere bedriftsøkonomisk lønnsom, kommer TØI også inn på de samfunnsøkonomiske virkningene av en eventuell Haukelibane. En samlet vurdering tilsiier at vi finner det svært tvilsomt om de samfunnsøkonomiske virkningene er så store at prosjektet kan oppnå samfunnsøkonomisk lønnsomhet, går det frem av rapporten fra TØI.