Handlingsplan plantevernmidler

Midler til gjennomføring av Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler er fordelt. Nytt for 2006 er avsetning av midler til veiledning i biologisk plantevern i veksthus.

- Det er viktig å gjennomføre tiltak som kan bidra til å redusere både bruken og risikoen ved bruk av plantevernmidler i norsk landbruk. Dette vil komme både forbrukere, næringsutøverne og miljøet til gode, sier Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. For 2006 er det avsatt totalt 15,5 mill kr over jordbruksavtalen til oppfølging av tiltak under Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (2004-2008) (jf. St.prp. nr. 69 (2004-2005)). Av disse midlene er 3 mill kr øremerket forskning. Biologisk plantevern Den nedsatte arbeidsgruppen som står for den løpende evalueringen av gjennomføring og effekten av tiltak under handlingsplanen, har gjennomgått status og foreslått fordeling av midlene på tiltak for 2006. Nytt for 2006 er avsetning av midler til veiledning i biologisk plantevern i veksthus. Landbruks- og matdepartementet støtter arbeidsgruppens fremlegg og legger gruppens forslag til grunn for fordeling av midlene til gjennomføring av tiltak i 2006.