Illustrasjonsfoto: : Erik Knudtsen

Hæhre og Veidekke avskriver OPS-prosjekter - AF og NCC holder dørene åpne

– Hvilke vurderinger som gjøres fra myndighetene som taler for slike gigakontrakter kjenner jeg ikke til, men jeg mener at det vil øke risikoen vesentlig for byggherren. Samtidig blir det svært vanskelig for norsk anleggsbransje å delta, sier Øivind Larsen, konserndirektør anlegg i Veidekke.

Går det som Statens vegvesen planlegger vil OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt (Hålogalandsvegen) med en beregnet kostnad på ni milliarder kroner, bli lyst ut tidlig i 2020.

Rv.555 Sotrasambandet, som er kostnadsberegnet til minst ti milliarder kroner, skulle i utgangspunktet vært ute i markedet i vår, men diverse usikkerhetsmomenter gjorde at OPS-utlysningen ble utsatt på ubestemt tid.

Styreleder Arild Østgård  (t.v) og direktør Stein Windfeldt i EBA Nord-Norge.

Styreleder Arild Østgård i EBA Nord-Norge gikk i vår ut og kritiserte Statens vegvesen for å gå ut i markedet med en OPS-kontrakt ved Hålogalandsvegen som nærmest er uoppnåelig for nordiske aktører.

– At denne kontrakten er for stor er ikke bare noe lokale- og regionale entreprenører i Nord-Norge mener. Dette er også en oppfatning de største entreprenørene i Norden deler, sa han.

En sak ingen vil ta i

Direktør Stein Windfeldt i EBA Nord-Norge sier bransjeforeningen fortsatt jobber med å få de statlige beslutningstakerne på andre tanker, men så langt er det få tegn til at Statens vegvesen/ Samferdselsdepartementet vil endre strategi slik at utbyggingen av Hålogalandsveien blir bedre tilpasset det norske entreprenørmarkedet.

– Vi lurer egentlig på hva som skjer. Ja, bransjen ønsket seg større kontrakter, men det har aldri vært snakk om ti milliarder kroner. EBA Nord-Norge har tatt denne problematikken opp med både stortingspolitikere og Samferdselsdepartementet, men det virker ikke som om noen ønsker å ta i saken til tross for at de både kjenner til og ser problemstillingen med å gå ut i markedet med et prosjekt som har en risiko og en størrelse som mest sannsynlig ingen norske eller nordiske entreprenører ønsker å ta på seg, sier Windfeldt.

Langt utenfor vår strategi

Konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg. Foto: Veidekke

Han får støtte av Øivind Larsen, konserndirektør anlegg i Veidekke. Entreprenørselskapet bygget i sin tid OPS-vei på E39 på Sørlandet, og de var også med og konkurrerte om OPS-prosjektet på Hedmark som Skanska nå bygger, men Øivind Larsen sier de kommende OPS-prosjektene er uaktuelle for Veidekke, primært på grunn av størrelse.

– Begge de to kommende OPS-prosjektene er langt utenfor vår strategi når det gjelder total størrelse og årlig omsetning. Dersom konkurranseloven hadde vært krystallklar på hva som er tillatt og ikke tillatt når det gjelder samarbeid, så kunne slike oppgaver muligens vært løst med norske arbeidsfellesskap, men slik dette forholder seg i dag så vil disse kontraktene mest sannsynlig gå til utenlandske selskaper, noe vi selvsagt beklager, sier Larsen.

Han mener spesielt OPS-prosjektet i nord ville vært mulig å dele opp.

– Vi har fått flere henvendelser fra utenlandske selskaper som kun er interessert i å bygge brua ved Sotrasambandet, og som trenger noen til å bygge vei og tunnel. Det viser jo at også denne jobben kunne vært delt opp, påpeker Larsen.

Uaktuelt for Hæhre

Daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør.

Hæhre Entreprenør har for lengst vist at de har kapasitet til å ta store veiprosjekter. For tiden er entreprenørselskapet inne i konkretiseringsfasen for Nye Veiers bygging av ny E6 mellom Kvithammar og Åsen i Trøndelag, en kontrakt som er beregnet til rundt fire milliarder kroner. OPS-prosjektene Statens vegvesen planlegger i nord og vest er imidlertid uaktuelle for Hæhre Entreprenør.

– Disse prosjektene har en risikoprofil og størrelse som gjør at det per nå er uaktuelt for Hæhre å se på disse. Om det er aktuelt å gå i samarbeid med andre aktører, må vurderes fra prosjekt til prosjekt. Hæhre vil i så fall fokusere på å tilby kjernekompetanse som sprengning og masseflytting, sier daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør.

– Bør tilpasses norske entreprenørers kapasitet

Per Jonsson, head of civil engineering Norge i NCC Infrastructure

Også Per Jonsson, head of civil engineering Norge i NCC Infrastructure, er tvilende til at det er riktig å gå ut i det norske anleggsmarkedet med kontrakter på ti milliarder kroner.

– For å lykkes med OPS tror vi på en størrelse som gjør flere prosjekter mulige, og som er sammenlignbare og skaper et marked. Dette må det tas hensyn til. Kontraktene bør nok i større grad tilpasses de norske entreprenørenes kapasitet, og dermed muligheten for å utvikle kompetansen ytterligere. Det vil styrke norsk entreprenørbransje og arbeidsplasser, sier Jonsson.

NCC Infrastructure vil imidlertid ikke utelukke deltakelse i OPS-prosjektene.

– Vi utelukker ingenting når det gjelder størrelse, og gjør våre vurderinger i hvert enkelt prosjekt. Et godt OPS-prosjekt krever at entreprenøren gis muligheten til å finne gode løsninger for gjennomføring. Det gjør at prosjektet ikke må være låst opp i en løsning, slik vi oppfatter at enkelte OPS-prosjekter kan være fordi prosjekteringen er for detaljert, sier Jonsson.

– OPS fungerer også bra om det er flere prosjekter med lik størrelse istedenfor ett stort prosjekt. Risikoen må også ligge på et riktig nivå for å skape et attraktivt prosjekt for både byggherren og entreprenøren, tilføyer han.

AF anbefalte oppdeling av Sotrasambandet

Direktør Ivar Galaaen i AF Anlegg. Foto: AF Gruppen.

Direktør Ivar Galaaen i AF Anlegg vil heller ikke utelukke at AF Anlegg deltar i OPS-prosjektene, men han skulle helst sett at rv. 555 Sotrasambandet ble delt opp.

– Rv. 555 Sotrasambandet er et spennende prosjekt, men vår anbefaling var å dele det i tre større entrepriser. Noen av utfordringene med OPS på dette prosjektet er ulempene for trafikantene i anleggsperioden og kort strekning som skal driftes og vedlikeholdes, sier Galaaen , som mener Hålogalandsveien er godt egnet for OPS.

– Begge prosjektene er store og inneholder betydelig risiko. For AF er store prosjekter og betydelig risiko interessant, gitt at risikoen er påvirkbar. Prosjektsamarbeid kan også være aktuelt, sier Galaaen og tilføyer at AF gjerne gir utbyggerne råd om entrepriseinndeling og kontraktsform, men at selskapet forholder seg til de valgene som utbyggerne tar.


Samferdselsdepartmentet håper norske aktører vil se seg tjent med å delta

Byggeindustrien har spurt Samferdselsdepartementet om hvorfor Statens vegvesen/Samferdselsdepartementet går ut i markedet med prosjekter som antagelig vil utelukke norske/nordiske entreprenører, og om samferdselsminister Jon Georg Dale vil være fornøyd hvis OPS-konkurransene blir gjennomført uten hjemlige aktører i hovedrollene.

Statssekretær Tommy Skjervold i Samferdselsdepartementet, svarer i en e-post til Byggeindustrien at regjeringen er opptatt av å ha en differensiert kontraktstrategi i veisektoren som bidrar til kostnadseffektiv prosjektgjennomføring og innovasjon både i tekniske løsninger og i byggemetoder.

Statssekretær Tommy Skjervold i Samferdselsdepartementet.

– OPS er en av flere kontraktsformer som kan være en hensiktsmessig gjennomføringsmodell for veiprosjekter. Med OPS ses utbygging, drift og vedlikehold i sammenheng, med samme ansvarlige utbygger. Dette betinger en prosjektstørrelse som også sikrer hensiktsmessig drift. For OPS-prosjektene på rv. 555 og E10/rv. 85 vil vi ikke oppnå en effektiv og hensiktsmessig drift dersom det skal deles opp i flere mindre kontrakter, kommenterer Skjervold.

Han påpeker at Norge har vi en relativt liten OPS-portefølje sammenlignet med andre europeiske land.

– Vi mener likevel at det er viktig å benytte også denne kontraktsformen for å høste erfaringer som vi kan nyttiggjøre oss i tradisjonell gjennomføring, fastslår Skjervold.

Statssekretæren fremhever at de ved OPS-porteføljen så langt har erfart god konkurranse med deltakelse fra både nasjonale og internasjonale aktører i ulike roller og konstellasjoner.

– Vi håper selvsagt at norske aktører skal se seg tjent med å delta også på de to kommende prosjektene. Uansett vil det norske markedet dra nytte av erfaringer og kontraktsutvikling i OPS, da disse erfaringene bidrar til utvikling av de tradisjonelle kontraktene, poengterer Skjervold.


Stortingspolitiker: – Skjønner godt at norske bedrifter reagerer

Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen, skjønner godt at det reageres fra norske bedrifter i tilfeller der det velges gigakontrakter som ingen i det norske markedet kan konkurrere om. Hun sier Senterpartiet vil legge til rette for norske interesser og partiet mener det må tas grep for å sikre norske anleggsarbeidsplasser.

Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen. Foto: Stortinget.

– Når det offentlig bruker så mye penger på å bygge infrastruktur, er det viktig at det skapes norske arbeidsplasser av det. Kontraktene må utformes på en slik måte at norske entreprenører får reell mulighet til å delta i anbudskonkurransen. At vi skal ha sammenhengende veibygging må ikke være til hinder for at kontrakter utformes på en slik måte at også de norske kan delta konkurransen. Nye Veier og Statens vegvesen har en svært viktig oppgave i å ivareta dette i utbyggingene som ligger foran oss, sier Mossleth, som også understreker viktigheten av at offentlige penger må brukes på en måte som gagner norsk næringsliv og bidrar til at vi oppnår verdiskapning i hele Norge.