Godt halvår for Lyse

Energi- og telekomselskapet Lyse har gjort opp regnskapet med et resultat etter skatt på 317 millioner kroner etter første halvår 2007, mot 139 millioner kroner for samme periode i fjor.

Konsernets driftsresultat første halvår 2007 er på 762 millioner kroner. Tilsvarende tall første halvår i fjor var 597 millioner. Fjorårsresultat er etter IFRS-reglene belastet med urealiserte verdiendringer på kraftkontrakter og frikraftforpliktelser som er 128 millioner større enn årets justeringer. Årets driftsresultat fra underliggende drift er dermed 37 millioner bedre enn for 1. halvår 2006.

Driftsresultatet fra konsernets kraft, handel og sluttbrukervirksomheten ble 667 millioner kroner. Tilsvarende var resultatet året før 569 millioner. Gjennomsnittlig kraftpris i spotmarkedet var i første halvår 19,6 øre/kWh, noe som er 16,3 øre/kWh lavere enn tilsvarende periode i 2006. Lyse produserte 3,0 TWh første halvår 2007, dette er tilnærmet lik produsert mengde for tilsvarende periode i fjor. Fallende priser har gitt økt resultatbidrag fra sikringsaktivitetene, og dette motvirker delvis den negative resultateffekten av fallet i markedspriser. Magasinbeholdningen ved utgangen av første halvår var betydelig bedre enn normalt.

Driftsresultatet fra konsernets elnettvirksomheten ble 123 millioner kroner mot 46 millioner året før. Dette tilsvarer en avkastning på investert kapital på 12,9 % mot 5 % første halvår i fjor.

Konsernets driftsresultat fra gass- og varmevirksomheten ble 5 millioner kroner første halvår, mot 22 millioner året før. Utviklingen i leverte volumer overstiger forutsetningene som lå til grunn ved etableringen av virksomhetsområdet. I første halvår 2007 ble oppnådde priser lavere enn forrige år som følge av fallende markedspriser på el og propan.

Driftsresultatet fra konsernets televirksomhet ble 11 millioner kroner mot -11 millioner året før. Markedet for teleproduktene er godt, og også i 2007 forventes det leveranser av triple play (internett, TV og telefoni) til et betydelig antall kunder. I tillegg til å levere til sluttkunder i eget hjemmemarked, hadde Lyse ved utgangen av juni 2007 inngått avtale med 29 partnere utenfor eget område om leveranse av bredbåndtjenester.