Gode og trygge boforhold motvirker fattigdom

I statsbudsjettet for 2006 varsler regjeringen kamp mot fattigdommen. Bostøtten foreslås økt med til sammen 139 millioner kroner, og støtten til arbeid i Oslo indre øst fortsetter.

- Bostøtten er det viktigste økonomiske virkemiddelet for å hjelpe de vanskeligstilte på boligmarkedet. Derfor er bostøtten er et sentralt virkemiddel i bekjempelsen av fattigdom. Regjeringen vil gå gjennom ordningen med sikte på forbedringer og forenklinger, særlig i forhold til barnefamilier og aleneboende, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. I budsjettet forbedrer regjeringen bostøtten gjennom en heving av boutgiftstaket på 10 000 kroner for alle mottakerne i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Drammen, Fredrikstad og Kristiansand. Om lag 8400 husstander får mer i bostøtte som følge av forslaget, og mottakerne vil motta opptil 8000 kroner mer. I tillegg foreslås arealkravet fjernet for mottakere av attførings- eller rehabiliteringspenger, yrkesskadeerstatning, grunn- eller hjelpestønad, tidsavgrenset uførestønad og langvarig sosialhjelp som eneste inntektskilde. Regjeringen foreslår å gi 40 millioner kroner til Handlingsprogrammet for Oslo indre øst i statsbudsjettet 2006 og reverserer dermed budsjettkuttet til Bondevik-regjeringen. - Jeg er svært glad for at bydelene og skolene i Oslo indre øst nå får mulighet til å gjennomføre prosjektene som planlagt. Rundt to tredjedeler av prosjektene er laget for barn og unge, fordi det har vært viktig å bedre oppvekstvilkårene i indre by, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. Inntil 2 millioner i forslaget kan gå til utredninger og planlegging av framtidige tiltak i Groruddalen og andre områder i storbyene som har særlige utfordringer. Den avgåtte regjeringen foreslo å nedlegge Husleietvistutvalget, men i forslaget til statsbudsjett 2006 redder den rødgrønne regjeringen ordningen. - Husleietvistutvalget har vist seg å være en vellykket ordning med kort saksbehandlingstid og lave kostnader for partene. Både parter og advokater er gjennomgående meget fornøyd med behandlingen i Husleietvistutvalget. Derfor ønsker regjeringen å videreføre ordningen, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. Husleietvistutvalget får 4,9 millioner kroner i budsjettforslaget, og regjeringen foreslår å forlenge ordningen med tre nye år. I tillegg vil regjeringen at ordningen skal erstatte forliksrådet i Oslo og Akershus. Det blir også billigere å bringe saker inn for HTU. Gebyret for saksbehandling i utvalget blir halvert og skal tilsvare rettsgebyret, slik det gjør i Forliksrådet. HTU behandler tvister mellom leier og utleier av bolig i Oslo og Akershus og kan både megle og treffe avgjørelse i tvistene.