- Gode inspeksjonsrutiner på norske bruer

Etter at en motorvegbru kollapset i Minneapolis i USA onsdag har det kommet flere spørsmål til Statens vegvesen om det samme kan skje i Norge.

De mer enn 16 700 bruene i Norge inspiseres og kontrolleres jevnlig etter faste kriterier.

- Ingen kan garantere at slike brukollapser ïkke kan skje i Norge, men sannsynligheten er svært liten. Statens vegvesen kjenner heller ikke til liknende tilfeller i Norge, sier Børre Stensvold i Statens vegvesen til etatens nettsider

- Statens vegvesen har lang erfaring med forvalting av bruer, og har system, rutiner og kompetanse som er bygget opp over lang tid. Dette er basert på egen kunnskap og anbefalinger fra blant annet OECD. I Statens vegvesen er brumiljøet samlet noe som gir en helhetlig kompetanse på feltet og etaten samarbeider godt med bransjen, heter det i meldingen.

Inspiserer bruer jevnlig
I dag blir bruer i Norge utformet spesielt for å sikre enkel tilkomst for inspeksjon og vedlikehold. For å få dette til er det viktig med krav til utforming i regelverk og kontroll og godkjenning av alle planer for nybygging og ombygging av bruer.

Statens vegvesen Vegdirektoratet har en egen kontroll og godkjenningsordning for alle riksvegbruer i Norge. De fem regionene i Statens vegvesen er ansvarlig for å kontrollere og godkjenne fylkesvegbruene i landet.

Generelt tilsyn inngår i funksjonsavtalene, og Statens vegvesen foretar inspeksjon etter regelverket med faste intervaller og etter behov.

For å sikre brukompetansen i Statens vegvesen og i bransjen gir regelverket for bruer en rekke krav til fagkunnskap. Gjennom løpende kurs og opplæring oppdateres kompetansen kontinuerlig.

Bruforvaltningssystemet BRUTUS

Hver bru har sin egen arkivmappe med dokumentasjon fra prosjektering, bygging og vedlikehold. Alle data fra inspeksjonene legges inn i det databaserte bruforvaltingssystemet BRUTUS. BRUTUS inneholder alle detaljer om bruer på riks- og fylkesvegnettet i Norge for å holde oversikten over tilstand, vedlikeholdsbehov og prioritering av vedlikeholdsmidler til de rundt 16 700 bruene på riks- og fylkesveger.

Venter å finne flere døde

Leter etter årsaken til brukollaps i USA