God start for AF

AF Gruppen (AFG) leverer et resultat før skatt for 1. kvartal på MNOK 50 (48) og en kontantstrøm fra driften på MNOK 238 (-35). 

AF Gruppen hadde en omsetning i 1. kvartal på MNOK 1 258 (1 317). Resultat før skatt på MNOK 50 (48) tilsvarer en resultatmargin på 4,0 % (3,6 %) for perioden. Samlet ordrereserve har stabilisert seg.

Godt resultat i entreprenørvirksomheten

Markedssituasjonen er ulik innenfor de fem virksomhetsområdene i AF Gruppen. God drift og gode marginer i Oslo-området sikrer et godt kvartalsresultat for virksomhetsområdet Bygg. Mens den Oslo-baserte virksomheten leverer gode resultater, er resultatutviklingen i Østfold og

Göteborg svakere. Markedsutsiktene for byggvirksomheten tilsier lavere aktivitet i 2009. Samtidig vil statlige og kommunale tiltakspakker kunne bidra positivt til aktivitetsnivået.

Høy aktivitet i den norske delen av virksomheten gir i dagens marked et akseptabelt kvartalsresultat for virksomhetsområdet Anlegg. Signaler fra offentlige myndigheter, blant annet gjennom Norsk transportplan, tilsier økt satsing på samferdsel. AF har derfor styrket organisasjonen for å kunne møte en tyngre satsing på denne delen av anleggsmarkedet.

Usikkerheten i boligmarkedet bidrar til lav aktivitet innenfor Eiendom. AF avventer markedsutviklingen og har ikke konkrete planer om å starte noen nye boligprosjekter i egenregi i 2009.

Høy aktivitet offshore

Innfor virksomhetsområdet Miljø utvikler offshorevirksomheten seg positivt med gode resultater og høy ordrereserve. AFs offshoreenhet har flere større prosjekter som vil pågå gjennom hele 2009.

Resultatet i Miljø er preget av sviktende inntjening for den landbaserte rivevirksomheten på grunn av den økonomiske nedgangen i bygg- og anleggsmarkedet.

Energi har en fin omsetningsutvikling. Deler av Energi merker imidlertid en svakere ordreinngang som følge av knapphet på finansiering i markedet. Det er forventet at markedet for energitjenester vil gi mange muligheter også i 2009.

HMS

AF Gruppens fortsetter sitt målrettede arbeid med helse, miljø og sikkerhet. I første kvartal 2009 var H-verdien på 3,5 (3,4) for den norske delen av virksomheten, mens sykefraværet er på 4,2 % (4,5 %). 

- AF Gruppen har i 1. kvartal et godt resultat og en ordrereserve som har stabilisert seg. Det er i løpet av kvartalet gjort grep for å tilpasse organisasjonen til dagens markedssituasjon. Ved å ha endringsvilje,

samtidig som vi søker å utnytte mulighetene som er i markedet, er AF Gruppen fortsatt godt rustet til å skape verdier. Våre fem virksomhetsområder gjør oss mindre utsatt i et tøft marked, sier konsernsjef Pål Egil Rønn i AF Gruppen.