Stavanger turistforening søkte om en hovedhytte på inntil 250 kvadratmeter bebygd areal og med 42 overnattingsplasser. I tillegg skal det bygges en sikringshytte. Foto: ArkVestStavanger turistforening søkte om en hovedhytte på inntil 250 kvadratmeter bebygd areal og med 42 overnattingsplasser. I tillegg skal det bygges en sikringshytte. Foto: ArkVestStavanger turistforening søkte om en hovedhytte på inntil 250 kvadratmeter bebygd areal og med 42 overnattingsplasser. I tillegg skal det bygges en sikringshytte. Foto: ArkVest

Fylkesmannen klager på godkjent turisthytte ved Lysefjorden

Stavanger Turistforening fikk dispensasjon fra Verneområdestyret for Frafjordheiene til å bygge Skansen turisthytte i Sandnes kommune. Nå har Fylkesmannen i Rogaland klaget på vedtaket.

Det skriver Stavanger Aftenblad fredag.

På et styremøte i Verneområdestyret for Frafjordheiene (SVR) 16. september la Sandnes-ordfører Stanley Wirak fram forslaget som fikk hele styrets tilslutning. Den nye hytta er en viktig brikke i turløypa Lysefjorden rundt. Fordi den vil dele opp etappen mellom Flørli og Kjerag parkering på Øygardstøl, som er altfor lang for de fleste.

Fylkesmannen i Rogaland har nå fremmet en klage på dispensasjonen.

«Tiltaket er i strid med verneformålet og vil påverke verneverdiane vesentleg og varig. Vilkåra for å gi dispensasjon etter verneforskrifta, jf. lov om forvaltning av naturens mangfold(naturmangfaldlova) § 48, er ikkje til stades», skriver Fylkesmannen.

Skansen turisthytte planlegges med 295 kvadratmeter. Frafjordheiane er landskapsvernet, og vernereglene forbyr blant annet bygging av nye hytter.

Klagen går nå tilbake til Verneområdestyret. Dersom styret ikke endrer sitt vedtak, vil klagen gå til Miljødirektoratet for sluttbehandling.

Daglig leder i Stavanger Turistforening Preben Falck er skuffet over klagen fra Fylkesmannen.

– Vi var klar over at det var en mulighet for klage på vedtaket, så det kom ikke helt ut av det blå, men vi synes dette er en unødvendig klage. Dette er et landskapsvernområde, og det skal ikke være lett å bygge her, men vi har brukt fem år på denne prosessen, og har blant annet tatt hensyn til innspill fra Fylkesmannen. Dette er ikke et villreinområde, og vi ser ingen reelle natuurvernårsaker til å stoppe prosjektet. Vi opplever at alle heier på dette prosjektet, og det er synd at Fylkesmannen ikke ser verdien av det, sier Falck til Byggeindustrien.