Fv. 714 Laksevegen

Ti års anleggsarbeid og nærmere tre milliarder investerte kroner har gjort «Laksevegen» i Trøndelag 12,5 kilometer kortere og mye mer trafikksikker. Like før jul, eller tidlig på nyåret, skjer den etterlengtede åpningen av fylkesvei 714 mellom Stokkhaugen i Orkland og Sunde i Hitra.

Fakta

Sted: Hitra og Orkland

Prosjekttype: Nybygging/oppgradering av fylkesvei

Prosjektstørrelse: 57,6 kilometer vei og tunnel

Total prosjektkostnad: Nær 3 milliarder kroner

Veilengde Åstfjordkryssingen: 5,6 kilometer

Prosjektkostnad Åstfjordkryssingen: 815 millioner kroner

Hovedentreprenør Åstfjordkryssingen: Metrostav/
Bertelsen & Garpestad

Byggherre: Trøndelag fylkeskommune (2020), Statens vegvesen (2010-2019)

Rådgivere: Konsulent bru: Norconsult l Øvrige arbeider: AFRY og Multiconsult

Underentreprenører/leverandører: Fosdalen l Oneco Networks l Arvid Gjerde l BMO Entreprenør l Midtnorsk Betongsprøyting l Otts l Otera Traftec l Kraftmontasje l Orkla Bygdeservice l TC Connect l Polyproff Miljøsikring l Doka Norge l Nordic Crane Midt-Norge l Anleggsgartnermester Arne Giskeødegård l Norsk Bergsikring l Controltec l Vintervoll l Åsen Elektroservice l Sollid Mek verksted l O. K. Tveit l SH Service og Montasje l Hita Bygg & Betong l Blix Datagulv l Ramudden l NSE Industrier l Adima Energy l Orkanger fabrikasjon l KFL Elektro og Industri l Uniengineering l Stenseth Maskin l Dalen Fiberoptikk l Garda Sikring Midt-Norge l SL Maskin

Det siste av delprosjektene i Laksevegen, Åstfjordkryssingen, er også det mest spektakulære, og det dyreste, med en prislapp på 815 millioner kroner. Den gir alene en innsparing i veilengde på 6,5 kilometer, altså drøyt halvparten av den totale innkortingen på den 57,6 kilometer lange gamle Laksevegen.

Selve Åstfjordbrua er 735 meter lang. I tillegg til brua og en kort veistrekning i dagen, omfatter delprosjektet den 2.650 meter lange Slørdalstunnelen på sør-østsiden av Åstfjorden og den 770 meter lange Mjønestunnelen som går gjennom fjellformasjonen Mjøneshatten på motsatt side av fjorden.

Mange ulykker

For kystkommunene Hitra og Frøya, og deler av Orkland kommune, er fylkesvei 714 eneste veiforbindelse til Orkanger og Trondheim. Den gamle veien har gjennomgående lav standard, med smale og svingete strekninger. Stykkevis har veien også problematiske stigningsforhold. Vinterstid har fremkommeligheten i perioder vært dårlig.

Den dårlige standarden, kombinert med stor trafikk, har gjort Laksveien ulykkesutsatt. I de siste 15 årene er det registrert 105 ulykker med personskade på den snaut seks mil lange veien. Sammenlignet med øvrige fylkesveier i gamle Sør-Trøndelag har fylkesvei 714 hatt en overrepresentasjon av utfor-kjøringsulykker med personskade.

Sikring mot steinras

Steinrasutsatte er også flere partier av fylkesveien gjennom tidligere Snillfjord kommune. Omfattende sikringsarbeider er allerede gjort på disse strekningene, blant annet i form av tunnelbygging. Og flere tiltak er planlagt de nærmeste årene.

Benevnelsen «Laksevegen» skriver seg selvsagt fra veistrekningens rolle som transportåre for fisk fra Frøya og Hitra, to av Norges største oppdrettskommuner. I gjennomsnitt for de siste ti årene har laksetrailerne utgjort så mye som 15 prosent av totaltrafikken. I 2020 har årsdøgntrafikken (ÅDT) på Laksevegen steget til cirka 2.000, mye trolig på grunn av ekstra stor, koronagenerert hyttetrafikk.

Skadefritt

– Alle prosjektene har gått veldig bra. Vi har ikke hatt hendelser med personskader – det er vi glade for og litt stolte over, sier Jostein Karlsen, Trøndelag fylkeskommunes prosjektleder for Laksevegen. Denne posisjonen har han hatt siden fylkeskommunen overtok for Statens vegvesen som ansvarlig for fylkesveiene.

Men helt fra starten av storjobben med oppgradering av Laksevegen i 2010, var Jostein Karlsen med, som Vegvesenets byggeleder. Ny vei i Ulvstubakken, med BL Entreprenør fra Trondheim som utøvende, og bygging av Valslagstunnelen, var de to første delprosjektene han var med og bestyrte. Valslagstunnelen var et rassikringstiltak som kostet cirka 370 millioner kroner.

To av de større entreprisene på Laksevegen vant Kristiansand-baserte Kruse Smith, men i begge tilfeller var Johs. J. Syltern fra Åfjord tungt inne som underentreprenør.

Åstfjordbrua med tilhørende tunneler har tsjekkiske Metrostav bygget. Egersund-entreprenøren Bertelsen og Garpestad sto for det meste av masseflyttingen her, og sikret seg ikke mindre enn 350 millioner kroner av totalkontrakten på 815 millioner kroner for hele Åstfjordkryssingen.

Blant de betydelige underentreprenørene nevnes også Aker Solutions, som leverte stålkassene til Åstfjordbrua.

Prosjektleder Karlsen setter et pluss ved den gode konkurransen om oppdragene. På bygging av Åstfjordbrua kom det inn åtte tilbud.

Bygger om dødssving

– Et delprosjekt vi avsluttet nylig, ga en liten innsparing i forhold til budsjett. Disse sparte midlene bruker vi på utbedring av fire strekninger mellom Stokkhaugen og Våvatnet, med en samlet lengde på snaue 3,5 kilometer. En kontrakt på cirka 45 millioner kroner er inngått med Frøya-selskapet KN Entreprenør, opplyser prosjektleder Jostein Karlsen.

I alle de ti anleggsårene har det nedlagte samvirkelaget på Krokstadøra, kommunesentret i gamle Snillfjord, tjent som prosjektkontor for Laksevegen. Nå til jul blir det avviklet, selv om noen mindre delprosjekter blir gående utover i 2021.

Et hyggelig «biprodukt» av veianlegget er rundt 200 mål nytt jordbruksareal langs deler av nyveien. I forbindelse med masseflytting er utmarksområder rett og slett planert og drenert, og overlevert gratis til de respektive grunneierne. Jordbruksland som veianlegget har lagt beslag på, er på dette viset delvis kompensert.

Tid og penger spart

Kortere, lettere fremkommelig og mer trafikksikker vei betyr spart tid og sparte penger for trafikantene. For næringsliv og bosetning i de to kystkommunene vil milliard-oppgraderingen av fylkesvei 714 ha stor betydning.

– Jeg er veldig fornøyd nå som opprustingen av Laksevegen straks er ferdig. Resultatet er blitt meget bra, så de som har planlagt og gjort jobben, og fått til så kostnadseffektive løsninger, fortjener all honnør, sier Hitra-ordfører Ole L. Haugen (Ap).

Det han ikke er like fornøyd med, er at Vegdirektoratet ikke vil tillate åpning av nye Laksevegen før i like oppunder jul – kanskje ikke før på nyåret. Prosessen med testing av signalanlegg og prosedyre med dokumentasjon skal gjennomføres før godkjennelse formelt kan gis og veiåpning finne sted.