Illustrasjonsfoto: BL Entreprenør

Full seier for BL Entreprenør i lagmannsretten - skulle ikke vært kastet ut fra Vegvesen-prosjekt

BL Entreprenør skulle ifølge Frostating lagmannsrett aldri blitt kastet ut fra prosjektet Fv.705 Stigamælen i Selbu. – Saken er en medvirkende årsak til at vi har avviklet driften, sier styreleder Ivar Dalsegg i BL Entreprenør.

BL Entreprenør er i Frostating lagmannsrett tilkjent erstatning fra Trøndelag fylkeskommune på nesten 2,9 millioner kroner. I tillegg er entreprenøren gitt fullt medhold i sitt sluttoppgjørskrav på rundt fem millioner kroner.

Fylkeskommunen må også betale sakskostnader og må samlet ut med rundt 14,5 millioner kroner etter ankesaken i Frostating lagmannsrett.

Sa opp kontrakt i 2015

Bakgrunnen for saken er at Statens vegvesen høsten 2015 sa opp kontrakten med BL Entreprenør om å bygge en 1,4 kilometer lang gang- og sykkelvei med gatelys og vann- og avløpssystem langs Fv. 705 ved Stigamælen i Selbu.

Vegvesenet begrunnet utkastelsen med flere brudd på kontrakten. Noen av punktene som Vegvesenet baserte sin avgjørelse på, var ifølge domspapirene, blant annet sviktende sikkerhets- og HMS-arbeid fra entreprenørens side.

Dette avvises både i tingretten og i lagmannsretten.

I stedet er det Vegvesenet selv som får hardest kritikk for sitt HMS-arbeid i prosjektet.

BL Entreprenør er fornøyd med dommen.

– Domstolene har i to enstemmige instanser konstatert at det var feil av SVV å heve kontraktene med BL Entreprenør, sier styreleder Ivar Dalsegg til Byggeindustrien.

– Bagatellmessige brudd

SVV hadde i hevingserklæringen pekt på i alt ti konkrete forhold som hver for seg og samlet ble anført å utgjøre vesentlig mislighold.

– Særlig ble det fremhevet at BL Entreprenør hadde begått grove overtramp innenfor HMS, noe også SVV poengterte i sin pressemelding i etterkant av hevningen. Domstolene har kommet frem til at det var ett brudd på HMS og som ikke var vesentlig. De bagatellmessige bruddene som på enkelte punkter ble påpekt, var ifølge retten langt unna et vesentlig mislighold, sier Dalsegg.

Ifølge den 55 sider lange dommen har ikke byggherren pekt på noen konkrete feil ved tingrettens vurdering av saken, og lagmannsretten sluttet seg derfor til tingrettens konklusjon.

– Vi mener det mest interessante med dommene er at domstolene retter sterk kritikk mot SVVs organisering, kompetanse og bemanning av prosjektet, blant annet gjelder det også SVVs forståelse og praktisering av kontraktens HMS-forpliktelser, sier Dalsegg.

Manglende SHA-oppdatering

Blant annet konkluderer tingretten og lagmannsretten med at SHA-planen til Vegvesenet var mangelfull.

Retten peker også på at Vegvesenets byggeleder ikke ville innrette seg etter entreprenørs varsel om manglende bruk av vernesko på anleggsplassen.

Lagmannsretten mener manglende oppdatering av SHA-plan og liten vilje til å innrette seg etter varsler, ga inntrykk av mangelfull oppmerksomhet rundt sikkerhet på arbeidsplassen.

SVV utnevnte heller ikke HMS-koordinator før etter pålegg fra Arbeidstilsynet.

Dommene gjør det også klart at det var SVV og ikke BL som måtte bære ansvaret for det dårlige samarbeidsforholdet som utviklet seg mellom partene i prosjektet.

Styrelederen i BL Entreprenør er undrende til at Statens vegvesen i det hele tatt valgte å anke saken til lagmannsretten etter en tydelig dom i tingretten.

– Jeg skal være forsiktig med å si alt jeg tenker, men jeg stusser over vurderingen om ressursbruken som ble gjort da fylkeskommunen og Vegvesenet anket saken, sier Ivar Dalsegg.

Avviklet

Driften i BL Entreprenør er nå avviklet. Selskapet hadde på det meste opp mot 100 ansatte.

Dalsegg sier en av grunnene til at driften i selskapet er lagt ned, er nettopp konflikten med Vegvesenet.

– Vi sluttet å ta på oss oppdrag i 2017. Omdømmetapet denne saken ga oss, har vært en medvirkende årsak. Vi fikk heller ikke komme inn på nye prosjekter på grunn av denne, og det var også vanskelig å få oppdrag som underentreprenør, sier Dalsegg.

– Men tallene til BL Entreprenør viser at dere tapte penger flere år på rad. Det er vel ikke bare dette som har medvirket?

– Det er ingen hemmelighet at BL har hatt krevende perioder, og vi må ta en stor del av ansvaret selv også, sier Dalsegg.

Aksjeselskapet BL Entreprenør AS lever fortsatt, men Dalsegg vil ikke spekulere i om det blir aktuelt å starte opp driften igjen.

Statens vegvesen: - Vil se om det er noe vi må endre på hos oss

Statens vegvesen vil ikke ta dommen fra Frostating lagmannsrett videre.

Avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen Trøndelag sier de anser dommen som endelig, og at de må se grundigere på dommen for å se om de må gjøre endringer internt. Foto: Nina Kjeøy/Statens vegvesen

– Vi tar dommen til etterretning, og anser den som endelig, sier avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen Trøndelag til Byggeindustrien.

Tapene i både tingretten og lagmannsretten vil nå bli en sak internt.

– Dommen har noen kommentarer knyttet til flere forhold, blant annet byggherreorganisasjonen, som gjør at vi vil foreta en grundig domsgjennomgang for å se om det er noe vi må se nærmere på hos oss, sier Solvi.

– Noe av det dere baserte kontraktshevingen på var svikt i HMS-arbeidet hos entreprenøren. I dommen kommer det frem at de største HMS-utfordringene lå hos dere selv. Har du en kommentar til det?

– Det er en av de tingene som vi må ta til etterretning og se nærmere på. Utover det har jeg ikke kommentarer til det, sier Solvi.

– BL Entreprenør hevder at en av grunnene til at de måtte avvikle driften i selskapet er denne saken, hva tenker du om det?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Solvi.