Frykt for høye strømpriser

Vinteren 2002-2003 satte en støkk i mange. En nedbørsfattig høst førte til lav magasinfylling og høye strømpriser. Enkelte mener at vi hadde en energikrise. NELFO vil ikke gå så langt i karakteristikk av situasjonen.

- Vi unngikk en rasjonering denne vinteren ved at økte priser førte til redusert forbruk av elektrisitet. Det er likevel ikke til å legge skjul på at prisnivået skapte problemer for mange husholdninger, sier NELFO i en uttalelse. - På bakgrunn av dette er det mange som er usikker på hvordan prisene vil utvikle seg i fremtiden. Vil en ny krise kunne oppstå? Hvordan skal man kunne unngå de høye pristoppene? Hva vil prisnivået bli på sikt? Det er ikke lett å spå fremtiden, men her er noen momenter: I St.meld.nr 18 (2003-2004) heter det: Det er et mål for Regjeringen å sikre at det er tilstrekkelig elektrisitet i markedet til akseptable priser. Hva det betyr, vet man ikke helt nøyaktig, men det må være priser som ligger betydelig under nivået vinteren 2002-2003. I markedet kan man i dag binde strømprisen frem til 2008 for vel 30 øre/kWh, inklusive merverdiavgift. Det er 4-5 øre/kWh over de laveste prisene vi har sett de senere årene og på et nivå hvor kraftprodusenter mener det er lønnsomt å bygge ut mer kraft. En annen usikkerhetsfaktor er energirelaterte avgifter og støtteordninger. Eksempler på dette er elavgiften på 12 øre/kWh (inkl. mva), og andre avgifter, for eksempel på oljeprodukter. Ulike energiløsninger har også fått støtte, for eksempel styringssystemer, varmepumper og pelletskaminer. I tillegg til selve strømprisen og elavgiften, må det variable leddet i nettleien tas med. Stortingets Energi- og miljøkomité har nettopp pekt på at den variable nettprisen er langt over det som er kostnadsriktig og bør legges på et langt lavere nivå. Økt utbygging av utenlandskabler fører til at det nordiske kraftmarkedet smelter sammen med markedet på Kontinentet. Det vil kunne medføre to merkbare konsekvenser. For det første vil vi kunne oppleve større prisvariasjoner over døgnet enn det vi har i dag. Dette er til gunst for private husholdninger fordi prisnivået som regel er lavest på kveldstid, natt og i helgene. For det andre vil vi kunne oppleve enn mer stabil tilgang på kraft, noe som vil motvirke Norge og Nordens avhengighet av nedbør i energiforsyningen. - Fremtiden ser altså ikke så mørk ut som mange frykter. Forutsetningene ligger definitivt til stede for at vi skal unngå lignende situasjoner som vinteren 2002-2003. Usikkerhetsmomentene er likevel mange. Er man avhengig av forutsigbarhet i prisene bør man derfor vurdere å binde strømprisen, mener NELFO.