Fremdeles meget lav magasinbeholdning

Magasinbeholdningen i Norge var 30. desember så lav som 49,7 prosent. Dette er 26 prosentpoeng lavere enn normalt på dette tidspunkt.

De siste ukene har magasinbeholdningen på landsbasis blitt redusert med 2 - 3 prosentpoeng pr. uke. Dette tilsvarer en reduksjon på 2 2,5 TWh (milliarder kilowattimer). Høy import vil i noen grad kunne forbedre magasinutviklingen. Det har i en tid nå vært tilnærmet full import av kraft til Norge fra Danmark. Mellom Norge og Sverige har det vekslet mellom import og eksport, avhengig av kortsiktige markedsmessige svingninger. Bakgrunnen for at det ikke har vært ensidig import fra Sverige til Norge er at kraftsituasjonen i begge land er anstrengt. Kraftforbruket i vinter vil kunne bli helt avgjørende for forsynings­situasjonen. Et kraftig mildvær ville kunne gi lavere forbruk og en mer positiv utvikling. I tørråret 1996 hadde vi også lav magasinfylling. Dagens situasjon er imidlertid mer krevende, blant annet av følgende grunner: Forbruket i Norge er høyere enn i 1996, mens produksjonsapparatet er omtrent uendret. Denne sommeren og høsten har vært meget tørr, og vinteren har kommet tidlig. Dette betyr at bidrag fra elvekraftverk er på et lavt nivå, og grunnvannstanden er lav. Statnett er i regelmessig kontakt med myndighetene det vil si Olje- og energidepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om utviklingen. På bakgrunn av sin rolle som systemansvarlig nettselskap det vil si med ansvar for å koordinere driften av det norske kraftsystemet er Statnett bekymret for situasjonen og den senere tids utvikling. Spesielt gir situasjonen på Vestlandet grunn til bekymring.