Fra bil til kollektivt i storbyene

Befolkningsvekst, globalisering og forventet økt inntekt de neste årene fører til økt trafikk, først og fremst i storbyområder. Kraftfulle tiltak i transportinfrastrukturen må til for å få et transportsystem med høy sikkerhet og god framkommelighet i Norge. Internasjonal luftfart vil også vokse betydelig.

Dette kommer fram i en utredning som samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen fikk overlevert i dag av vegdirektør Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2014-2023. Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen har i utredningen fokusert på utfordringer knyttet til utformingen av et fremtidsrettet og samordnet transportsystem.

- Basert på utredningene fra departementene i tiden framover vil det bli avklart hvilke innsatsområder vi skal arbeide videre med, sier vegdirektøren. Det endelige forslaget til Nasjonal transportplan fra transportetatene og Avinor legges fram i februar 2012.

Kapasitetsutfordring i storbyene - sterkere regional utvikling
Befolkningsvekst og utviklingsplaner i storbyområdene de neste tiårene vil føre til at kapasiteten på vegnettet kommer til å stå overfor enorme utfordringer. Det er ikke hensiktsmessig å bygge ut vegsystemet for å ivareta det økte behovet som befolkningsveksten gir her uten at det får alvorlige miljøkonsekvenser, kommer det fram i rapporten.

- Legger vi til rette for både kollektivtrafikk og biltrafikk i storbyområdene, vinner bilen, sier transportetatene. Utredningsrapporten tar derfor til orde for at Staten bør øke ressursene til kollektivtrafikken vesentlig, samtidig som det innføres tiltak som hindrer ytterligere vekst i biltrafikken. Det påpekes også at utbygging av et sammenhengende nett av sykkelveger er avgjørende for å håndtere trafikkveksten på best mulig måte.

Målkonflikt
Regjeringens klimamål for 2020 gjelder for arbeidet med Nasjonal transportplan, men målet kan stå i konflikt med transportveksten som følger av befolkningsøkingen og den økonomisk veksten, avdekker rapporten. Globaliseringen fører med seg økt handel og dermed mer godstransport og personreiser med fly. Næringsliv og innbyggere i distriktene er helt avhengig av et fungerende transportsystem for å skape mest mulig robuste bo- og arbeidsmarkeder. Det må derfor i større grad tilrettelegges for å overføre mer gods fra veg til sjø og bane, og overføre privatbilisme til kollektivtransport og gang- og sykkeltrafikk. Det må avklares en framtidsrettet utvikling av Avinors lufthavner.

Flere eldre
Fram mot 2040 vil antall innbyggere over 67 år dobles og denne gruppen vil reise vesentlig mer enn det tilsvarende gruppe gjør i dag. Viktigheten av universell utforming av hele reisekjeder blir enda tydeligere.

Forpliktende samarbeid
Veg og bane, skips- og luftfart må sees på som helhet for å finne gode løsninger på fremtidens transportutfordringer. Rapporten legger som forutsetning at det må være et tett og forpliktende samarbeid mellom samferdselsaktørene, både i stat, fylkeskommune og kommune. Målet er å kunne tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.

Transportetatene og Avinor påpeker at utredningen skal gi et kunnskapsgrunnlag for framtidige beslutninger om infrastrukturutviklingen i landet. Den baserer seg på en rekke tverretatlige faglige utredninger og inngår som et faglig innspill i arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023 som legges fram 1. februar 2012. Neste etappe i planarbeidet er framlegg av etatenes stamnettutredninger i slutten av mars 2011.

Rapporten kan du lese her

Tverrfaglige utredninger (NTP.dep.no)

Les mer om Nasjonal transportplan på NTP.dep.no