Fortsatt økning i utlån til publikum

Utlån til publikum økte med 9,2 prosent i løpet av de siste 12 månedene. Samtidig falt utlånsrenten med 0,37 prosentpoeng, melder SSB.

Ved utgangen av 1. kvartal 2005 var utlån til publikum (kommuner, husholdninger og ikke-finansielle foretak) 1 868 milliarder kroner. Av disse hadde bankene 1 331 milliarder kroner, eller om lag 71 prosent. Bankenes utlånsvekst til publikum var på 10,7 prosent i løpet av de siste 12 månedene. Finansinstitusjonenes markedsandeler for utlån til publikumssektoren har holdt seg relativt stabil. Nest største aktør på utlånsmarkedet var finansieringsforetakene med 18 prosent. Rentemarginen faller Differansen mellom bankenes veide gjennomsnittlige utlåns- og innskuddsrenter til publikum gir bankenes rentemargin. Tall fra Norges Bank viser at ved utgangen av 1. kvartal 2005 var rentemarginen på 2,68 prosent. På samme tidspunkt i fjor var rentemarginen 2,92 prosent. I forhold til forrige kvartal ble rentemarginen redusert med 0,09 prosentpoeng. Bankenes utlånsrente har gått ned med 0,37 prosentpoeng til 3,97 prosent fra 1. kvartal 2004, mens innskuddsrenten falt med 0,13 prosentpoeng til 1,29 prosent i løpet av samme periode. Større beholdning av verdipapirer I løpet av de siste 12 månedene har plasseringer i verdipapirer økt med 13,6 prosent til 979 milliarder kroner. Bedret aksjemarked kan tilskrives noe av denne veksten. Samtidig har plasseringer i rentebærende papirer som obligasjoner og sertifikater økt med 6 prosent. Obligasjoner utgjorde 66,9 prosent av verdipapirbeholdningen ved utgangen av 1. kvartal 2005. Obligasjonsbeholdningen økte med 10,1 prosent. Aksjer, andeler og grunnfondsbevis vokste med 20,9 prosent til 249 milliarder kroner. Økt forvaltningskapital Forvaltningskapitalen for finansinstitusjonene var 3 567 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal 2005. Sammenlignet med tilsvarende tidspunkt i fjor var dette 6,3 prosent høyere. Livsforsikringsselskapene hadde relativt størst økning med 10,9 prosent til 553 milliarder kroner. Bankenes forvaltningskapital vokste med 7 prosent til 1 899 milliarder kroner.