Fortsatt 'Ja' til fase 2 på St. Olav

Styret for Helse Midt-Norge RHF sa i sitt styremøte 25. august ja til videre prosjektering og planlegging av byggefase 2 i det nye St. Olavs Hospital i Trondheim.

Første byggefase er nå under bygging og skal tas i bruk i 2006. Samtidig planlegges byggefase 2, og bygging starter umiddelbart etter at første byggefase er innflyttet, melder Helsebygg Midt-Norge. Arealrammen for hele utbyggingen er 197 500 kvadratmeter hvorav 3 500 kvadratmeter planlegges som reserveareal. Arealrammen innebærer en reduksjon fra revidert hovedfunksjons-program på ca 8000 kvadratmeter. Når det gjelder kostnadene for byggefase 2 i det nye sykehuset har Helse- og omsorgsdepartementet stilt krav om at de reduseres med 10 prosent. I skisseprosjektet er dette delvis oppfylt. Ytterlige kostnadsreduksjon skal gjennomføres i videre arbeid fram til byggestart, både i byggekostnadene og utstyrsinvesteringene - til sammen rundt 500 millioner kroner. Foreløpig kostnadsramme for byggefase 2 settes til 5 487 millioner kroner (des 2003-kroner).