Fortsatt flest polske arbeidsinnvandrere til Norge

I løpet av 2014 ble det registrert om lag 111 000 besøkende på de tre servicesentrene for utenlandske arbeidstakere i Oslo, Stavanger og Kirkenes. Særlig grupper som har arbeidet i Norge over lengre tid er mer bevisst på sine rettigheter.

På Servicesenter for utenlandske arbeidstakere samarbeider Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) om å gi god veiledning og rask søknadsbehandling til utlendinger som kommer til Norge for å jobbe.

– SUA har en viktig rolle med å informere om norske arbeidsforhold og er med på å forebygge at sårbare grupper av arbeidsinnvandrere unngår å bli utnyttet av useriøse aktører, sier direktør i Arbeidstilysnet Ingrid Finboe Svendsen.

De fleste kommer fortsatt fra Polen selv om vi ser en økning fra nye land som Romania og Spania. Rundt 11 000 av de besøkende søkte om oppholdstillatelse mens 15 700 søkte registreringsbevis som EØS-borgere. Om lag 25 000 søkte om skattekort og rundt 11 000 registrerte innflytting til Norge.

I underkant av 2 500 personer oppsøkte Arbeidstilsynet på SUA med spørsmål knyttet til problemer i arbeidsforholdet sitt.

Økt bevissthet om rettigheter i arbeidslivet

- Selv om de fleste av de som oppsøker Arbeidstilsynet på servicesentrene fortsatt har behov for grunnleggende informasjon om arbeidslivet i Norge og forteller om manglende utbetaling av lønn, manglende lønnsslipper og arbeidskontrakter, erfarer vi likevel at informasjonsarbeidet på servicesentrene ser ut til å ha gitt positive resultater for grupper som har arbeidet i Norge over lengre tid, sier Daina Bogdaniene som jobber på SUA i Oslo.

-Disse er mer bevisst sine rettigheter, og kommer ofte for å spørre om andre ting, som feriepenger, overtid, nattarbeid eller konflikter på arbeidsplassen.

De fleste som oppsøkte Arbeidstilsynet på SUA i fjor kom fra bygg- og anleggsbransjen, hotell og restaurantbransjen, renholdsbransjen, bilpleie og transportbransjen.

Vi ønsker å nå ut til flere

Arbeidstilsynet har et mål om nå flere av SUAs brukere med forebyggende informasjon i 2015. Både i Stavanger- og Oslo-området arrangeres det nå informasjonsmøter for større grupper på ulike språk, i første omgang på polsk og litauisk.

Det er per i dag tre servicesentre for utenlandske arbeidstakere i Oslo, Stavanger og i Kirkenes. I løpet av forsommeren skal det etableres et nytt servicesenter i Bergen.