- Å ta vare på miljøet er en viktig del av oppdraget vårt. Når vi tilslutter oss til strakstiltakene bekrefter vi målsetningen om en bærekraftig forsvarssektor, sier direktør Thorbjørn Thoresen, her sammen med Katharina Bramslev fra Grønn Byggallianse.

Forsvarsbygg tilslutter seg ti strakstiltak for miljø

Forsvarsbygg har tilsluttet seg til de ti strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Forsvarsbygg utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren, og har jobbet med miljø som en del av samfunnsoppdraget i mange år.

- Gjennom å tilslutte oss til de 10 strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050 bekrefter vi målsetningen om en bærekraftig forsvarssektor, sier Thorbjørn Thoresen, direktør i Forsvarsbygg.

Som en av Norges største offentlige eiendomsaktører har Forsvarsbygg et stort ansvar for å redusere sektorens ressursbruk, herunder energibruk og klimagassutslipp. Miljøarbeidet baserer seg på mål og retningslinjer for forsvarssektoren og krav fra offentlig regelverk. Systemet for miljøstyring følger til enhver tid den gjeldende internasjonale standarden NS-EN ISO 14001 Ledelses­systemer for miljø.

- Forsvarsbygg har gjennom flere år jobbet strukturert med energiledelse, utfasing av fossilt brensel og utvikling av nullenergiløsninger for bygg. Dette er store og tunge punkter i veikartet hvor vi allerede har nådd betydende resultater, sier Magnus Sparrevik som er ansvarlig for utarbeidelse av handlingsplanen for implementering av strakstiltakene.

- Fortsatt satsning på fornybar energi og innovative løsninger innenfor et kostnadseffektiv ramme blir et fokusområde i året som kommer, fortsetter han.

Ressursbruk og kildesortering samt gjenvinning av avfall, må vurderes helhetlig for virksomhetene i sektoren. Utbyggingen av flystasjonen på Ørland for nye F-35 kampfly og fremskutt base på Evenes er det største prosjektet som pågår i Forsvarsbygg for tiden.

Her er det ifølge Forsvarsbygg også jobbet med strakstiltakene som en del av prosjektgjennomføringen ved at det er satt konkrete miljøkrav i miljøoppfølgingsplaner i de enkelte prosjektene.