Forskningssenter, alpintog og ren energi

Det er ingen store endringer på miljøsiden i Stoltenberg-regjeringens statsbudsjett. Etablering av Bioforsk, mer penger til CO2-håndtering og økt hastighet i utbyggingen av veg og tog er de største satsingene, mener nettstedet Miljøjournalen.

Regjeringen vil slå sammen forskningsinstitusjonene Jordforsk, NORSØK og Planteforsk, og kaller nyskapningen Bioforsk. Det nye forskningssenteret vil jobbe innenfor planteproduksjon, mattrygghet, økologisk produksjon og jordfaglig miljøforskning. Bioforsk vil bli bevilget over 30 millioner kroner. Senteret vil ha cirka 450 årsverk, hvorav 165 vil arbeide i Ås. Ellers er det relativt små endringer i budsjettet. 5 millioner kroner skal brukes til overvåking og tiltak mot fugleinfluensa. Dessuten foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Landbrukets utviklingsfond med 10 millioner i forhold til det gamle budsjettet. Midlene vil benyttes til tiltak i skogbruk og utvikling av bioenergi. Mer til CO2-håndtering Heller ikke i Olje- og energidepartementets budsjett er det de store overraskelsene. Som varslet setter regjeringen av 20 millioner kroner til arbeidet med CO2-håndtering fra gasskraftverk. Pengene skal brukes til prosjektering av et slikt anlegg ved det planlagte gasskraftverket på Kårstø i Rogaland. Dessuten starter arbeidet med å få i stand en såkalt verdikjede for CO2, hvor man skal få i stand både fangst og transport av CO2, samt bruke gassen til trykkstøtte for å få mer olje ut av reservoarer. Hvordan dette skal organiseres er foreløpig uklart. Alternativ energi og miljøgass Energiforskningen gjennom Norges forskningsråd øker med 15 millioner. 10 millioner går til RENERGI - Fremtidens rene energisystem, mens 5 millioner går til forskning på miljøvennlig gasskraftteknologi. På andre områder blir Bondevik-regjeringens budsjett stående. Det betyr blant annet statsforetaket Gassnova kan bruke 92 millioner kroner til å støtte prosjekter for utvikling og demonstrasjon av miljøvennlige gasskraftteknologier. Energifondet som forvaltes av Enova for omlegging av energibruk og produksjon har forventede inntekter på 687 millioner kroner neste år, om lag samme nivå som for inneværende år, skriver nettstedet. Se www.miljojournalen.no for mer.