Foreslår forenklet bygningslov

Enklere å søke, lettere å forstå, rask og effektiv saksbehandling. Det kan bli en realitet dersom bygningslovutvalget får gjennomslag for sine forslag. Klagemulighetene foreslås innstrammet.

Tirsdag avsluttet bygningslovutvalget sitt arbeid ved at utvalgsleder Nils Dalseide overrakte utvalgets utredning til kommunalminister Erna Solberg (H). Det er foretatt mange delrevisjoner av plan- og bygningsloven opp gjennom årene. Men for første gang siden 1965 at det er foretatt en helhetlig gjennomgang. Rask og effektiv Utvalget foreslår at grunntrekkene i dagens system beholdes, men foreslår å endre en rekke ordninger som ikke fungerer tilfredsstillende. Ifølge utvalget vil disse endringene føre til bedret brukervennlighet og tilgjengelighet. Utredningen inneholder et forslag til en ny byggesaksdel i plan- og bygningsloven. Søknadssystemet er foreslått forenklet og klargjort og saksbehandlingsreglene er gjennomgått med sikte på god saksflyt med raske og effektive prosesser. Det foreslås innført ytterligere tidsfrister for myndighetenes klagebehandling. Utvalget foreslår at det settes en frist på 16 uker for kommunenes behandling av søknader som innebærer dispensasjon fra plan, for å hindre at disse sakene prioriteres ned i konkurranse med søknader undergitt tidsfrister. For fylkesmannens behandling av klager foreslås innført en 12 ukers frist. Klager Men det mulighetene for å klage blir færre. En lovendring i 2004 førte til nye begrensninger i klageadgangen. Utvalget foreslår ytterligere innstramminger. Som et alternativ til tradisjonell klagebehandling foreslås det en meklingsordning. I tillegg blir det foreslått å innføre et mindre gebyr for kommunens behandling av klager.