Egil Skavang (Foto: Trine Hisdal)

Forenklinger og kvaliteter

Det hersker ikke tvil om at Arkitektbedriftene i Norge applauderer regjeringens ønske om å forenkle for å redusere saksbehandling og byggekostnader. Flere av forenklingsforslagene er meget gode og Arkitektbedriftene vil bruke krefter for å medvirke til at vår bransje og resten av byggenæringen gjør sin del for å oppnå gode løsninger og effektivitetsgevinster.

Egil Skavang

Administrerende direktør
Arkitektbedriftene

Av de gode forslagene vil vi spesielt fremheve kortere frister i offentlig saksbehandling, særlig mht innsigelser og ferdigbehandling av plansaker, fjerning av 5-årsregelen for å påbegynne uten nytt vedtak, fjerning av omkampsmulighet for naboklage, mer effektiv konsekvensutredning og en styrking av den sentrale godkjenningsordningen.

Boligkvalitet

Samtidig vil vi peke på at regelverket er svakt når det gjelder minstekrav til boligkvalitet spesielt når Husbankens rolle som premissgiver er blitt borte. Kravene om tilgjengelighet og UU i TEK10 er på mange måter de viktigste bestemmelsene som er igjen for å sikre en god boligkvalitet for alle, ikke bare for de med særskilte behov. I lys av en forventet befolkningsvekst og sentral fortetning trengs det en fremoverlent boligpolitikk, og næringen trenger et tydelig og godt utviklet regelverk som sikrer en minstekvalitet på boliger på en hensiktsmessig måte. Vi anbefaler sterkt å iverksette en slik prosess, og vi mener at enkelte elementer i forenklingsforslagene bør vente til prosessen er gjennomført.

Tilgjengelighet

Snusirkel er blitt et hot tema! Vi tror ikke nødvendigvis den er det viktigste å diskutere - 10 cm her endrer ikke boligens pris, men i helt spesielle prosjekter kan dette likevel være en kritisk faktor for løsninger og kostnader. Det er uansett vår oppfatning at universell utforming ikke er en luksuskvalitet for noen få, men en helt nødvendig tilrettelegging for et mer effektivt samfunn hvor alle skal kunne være lenge i arbeid og kunne sørge for seg selv uten hjelp fra det offentlige. Dette tror vi også regjeringen mener. Vi mener diskusjonen om slike kvaliteter ikke må sammenblandes med en diskusjon om boligpriser uten at man er villig til å trekke inn samfunnskostnader og markedskrefter. Vi ser også et sterkt behov for å tilpasse egne regler for rehabilitering av boliger.

Støtte byggenæringen

I forenklingsforslagene er det imidlertid ett forhold vi er spesielt bekymret for. Å overlate prosjektering og bygging av «enklere» bygg under 50m2 til innbyggerne vil være å motarbeide næringens arbeid med kompetanse og seriøsitet! «Enklere» bygg mellom 15 og 50m2 må også oppfylle regelverket for å være solide og brannsikre og for å holde nødvendige kvaliteter overfor brukere og omgivelser. Det er ingenting som taler for at «folk flest» vil ha kompetanse nok til å plassere bygninger eller føre opp mindre bygninger på en forsvarlig måte. Alt taler derimot for at omfanget av svart og ufaglært arbeid vil overta hvis myndighetene frasier seg muligheten for å følge opp eller gjennomføre kontroll og tilsyn. Regjeringen må støtte byggenæringen på at også enklere byggverk må prosjekteres og bygges av profesjonelle.

I Norge er vi privilegerte med god dialog mellom myndigheter og bransjene. Vi har forventninger til at det endelige regelverket blir godt. Vi som arkitekter og byggenæring skal gjøre vår del av jobben med å utvikle gode bygninger for et bedre samfunn!