Flomsonekart nummer 100 overlevert

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen overleverte mandag landets flomsonekart nummer 100 til Eidsvoll kommune.

Til sammen er en 11 kilometer lang strekning av Vorma, fra Steinerud til Minnesund, kartlagt. Kartleggingen viser at ved en 100-årsflom er deler av sentrumsområdet, Eidsvoll stasjon og Minnesund flomutsatt, skriver NVE på sine nettsider. Ved en 100-årsflom vil deler av sentrumsområdet ved Sundet være flomutsatt. Det samme gjelder noen bygninger ved Botshaugtangen, Eidsvoll stasjon, Fremmingøya, Lynesdalsevja og Minnesund. I tillegg er adkomstvei til Botshaugtangen og Minne flomutsatt. Ved en 200-årsflom er store deler av sentrumsområdet ved Sundet flomutsatt, samt noen flere bygninger ved Eidsvoll stasjon, Botshaugtangen, Fremmingøya, Lynesdalsevja og Minnesund. Jernbanesporene for lokalstrekningen ved stasjonsområdet og adkomstveier til Botshaugtangen, Eidsvoll stasjon, Sundet fra riksveg 181 og Minne vil bli oversvømt. Ved en 500-årsflom er også Gardemobanen flomutsatt ved Eidsvoll stasjon, enda flere bygninger i sentrumsområdet ved Sundet, ved Eidsvoll stasjon og Botshaugtangen. I tillegg er samtlige veier i sentrumsområdet ved Sundet flomutsatt. Alle bruene ved Minnesund samt Sundbrua har god sikkerhet for samtlige flommer. Nedre del av Eidsvollbrua har ikke sikkerhet for 500-årsflom. Kart nummer 100 NVE har som mål å kartlegge de elvestrekningene i Norge som er mest utsatt for flomskade. Dagens kart er nummer 100 av 124 planlagte. Etter erfaringene fra storflommen på Østlandet i 1995 blir flomsonekart sett på som det viktigste tiltaket for å redusere flomskader i framtida. Flomsonekartene gir kommunen verdifull informasjon i arealplanlegging, byggesaksbehandling og lokal flomberedskap, og det er en 200-årsflom som legges til grunn som retningsgivende for arealbruk og sikringstiltak. Målet er å styre arealbruken bedre og blant annet hindre at det bygges i områder som er utsatt for skadeflom. Kartene er produsert på digital form, slik at kommunen og andre brukere kan benytte resultatene i egne verktøy og sammen med andre kartdata. NVE har laget retningslinjer som definerer hvilke flomfarer som er akseptabel for ulike typer byggverk og infrastruktur. Les mer om dette på http://www.nve.no/flomsonekart