Flomsonekart for Eiby- og Altaelva

NVE overleverer i dag flomsonekart til Alta kommune for Eiby- og Altaelva. I alt er omkring 19 km elvestrekning kartlagt.

På Aronnes vil store områder være flomutsatt ved en 500-års flom. Ved en 100-års flom vil det flomutsatte arealet være langt mindre, men store deler av Aronnes vil imidlertid bli liggende lavere enn vannspeilet i Altaelva. På Kronstad vil en del av bebyggelsen være utsatt for oversvømmelse på grunn av stormflo. Flomverket på nordsiden av Eibyelva kan få gjennombrudd på 2 steder allerede ved en 10-års flom grunnet liten sikkerhetsmargin. Store deler av elveslettene langs Eiby- og Altaelva er utsatt for oversvømmelser, spesielt i det flate området Ellilaholmen Raipas Forbygningen er utsatt. Oversvømt areal er blitt beregnet ved å kombinere resultatet av en vannlinjeberegning med en detaljert terrengmodell (GIS) over det aktuelle området. Flomsonekartene gir kommunen verdifull informasjon i arealplanlegging, byggesaksbehandling og lokal flomberedskap. Målet er å styre arealbruken bedre og blant annet hindre at det bygges på områder som er utsatt for skadeflom. Kartene er produsert på digital form slik at kommunen og andre brukere kan benytte resultatene i egne verktøy og sammen med andre kartdata. På bakgrunn av erfaringene fra storflommen på Østlandet i 1995, ble flomsonekart sett på som det viktigste tiltaket for å redusere flomskader i framtiden. Målet er å kartlegge de elvestrekningene i Norge som er mest utsatt for flomskade. NVE har laget retningslinjer som definerer hvilke flomfarer som er akseptabel for ulike typer byggverk og infrastruktur.