Flere valgte å binde renten

Fastrenteandelen av bankers og kredittforetaks utlån til husholdninger økte fra utgangen av 4. kvartal 2008 til utgangen av 1. kvartal 2009. I statlige låneinstitutter holdt denne andelen seg stabil.

Fastrenteandelen av finansforetakenes utlån til husholdninger var 9,2 prosent ved utgangen av 1. kvartal i år, en økning på 2,4 prosentpoeng fra utgangen av 4. kvartal 2008. Denne andelen er nå på sitt høyeste nivå siden 2. kvartal 2006. Vi anslår at mellom 0,5 og 1 prosentpoeng av økningen har sammenheng med systemendringer i en av bankene. Disse endringene har primært påvirket fastrenteandeler for bindingstider under ett år.

Vekst i andel utlån med rentebinding fra 1 til 5 år
Rentebindingsstatistikken ble publisert for første gang 1. kvartal 2004. Siden den gang har trenden vært at en stadig lavere andel av finansforetakenes utlån til husholdninger har hatt bundet rente. Fastrenteandelen økte for første gang på to år i 1. kvartal 2009, men er fortsatt betydelig lavere enn den var for fem år siden.

Tallene viser vekst i finansforetakenes andel utlån med rentebinding i ett til fem år til husholdninger. Denne andelen økte fra 4,2 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2008 til 5,6 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2009. I banker og kredittforetak økte disse andelene fra henholdsvis 2,6 prosent og 1,7 prosent til 4,1 prosent og 3,4 prosent. I om lag to av tre banker og kredittforetak som rapporterte utlån med rentebinding i ett til fem år til husholdninger, økte andelen av slike lån i denne perioden.

Fastrenteandelen på utlån til husholdninger har over tid falt mer i kredittforetak enn i banker og statlige låneinstitutter. Dette kan ha sammenheng med overføringer av porteføljer av boliglån med flytende rente fra banker til kredittforetak. Omfanget av slike overføringer har økt den siste tiden blant annet som følge av myndighetenes første tiltak mot finanskrisen hvor obligasjoner med fortrinnsrett kan byttes mot statskasseveksler. I 4. kvartal 2008 og 1. kvartal 2009 økte fastrenteandelen i kredittforetak på tross av økt omfang av porteføljeflyttinger.