Flere sysselsatte på heltid

Det ble 71 000 flere personer med heltidsjobb fra 2. kvartal 2006 til 2. kvartal 2007, melder SSB.

Totalt økte sysselsettingen med 80 000 personer fra 2. kvartal 2006 til 2. kvartal i år. I tillegg til de 71 000 på heltid, ble også 9 000 ansatt på deltid. Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid var på 34,3 timer per uke, mens den i 2. kvartal 2006 var 34,4 timer per uke. For menn var gjennomsnittlig avtalt arbeidstid 37,4 timer per uke, mot 30,7 timer per uke for kvinner.

Flere yrkesaktive eldre
Arbeidsstyrken (summen av de sysselsatte og arbeidsledige) økte med 51 000 personer, mens veksten i befolkningen 15-74 år fra 2. kvartal 2006 til 2. kvartal 2007 var på 45 000 personer. Gruppen 55-66 år økte andelen i arbeidsstyrken fra 63,4 til 65,5 prosent. Det var hovedsakelig kvinner som sto for denne økningen, med en oppgang i yrkesaktiviteten på 3,8 prosentpoeng. Dette utgjorde 14 000 personer. Den største delen av økningen i denne gruppens yrkesaktivitet skyldes at kvinner utenfor arbeidsstyrken går over til sysselsetting. Også blant de eldste økte yrkesaktiviteten. Kvinner hadde samlet en oppgang i yrkesaktiviteten på 0,8 prosentpoeng, mens den for menn økte med 0,3 prosentpoeng.

Sterkest vekst innenfor undervisning
Veksten i sysselsettingen var sterkest innenfor undervisning med en økning på 10,4 prosent, noe som tilsvarte 20 000 personer. Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring hadde også en sterk vekst i samme periode, med en økning på 13 000 personer, mens bygge- og anleggsvirksomhet hadde en oppgang på 14 000. Dette svarer til en økning på henholdsvis 9,4 og 8,5 prosent. Det er fortsatt vekst i forretningsmessig tjenesteyting.

Av den totale sysselsettingsveksten på 80 000 personer kom knapt to tredeler i det sentrale Østlandet og på Vestlandet. Om lag halvparten av alle sysselsatte bor i disse områdene. I Oslo og Akershus økte sysselsettingen med til sammen 30 000 personer fra 2. kvartal 2006 til 2. kvartal 2007, mens vestlandsfylkene hadde en oppgang på 21 000 personer.

Uendret antall midlertidig ansatte
216 000 personer var midlertidig ansatt i 2. kvartal 2007. Det er om lag som i samme kvartal året før. Undervisning og hotell og restaurant har høyest innslag av midlertidig ansatte med henholdsvis 15,7 og 15,3 prosent. I helse- og sosialtjenester var andelen midlertidig ansatte 14,4 prosent. Lavest var innslaget innen industrien samt transport og kommunikasjon, med henholdsvis 5,4 og 5,5 prosent av alle ansatte.