Foto: Holm Morten/Scanpix

Flere NSB-reiser, men punktligheten ødelegger

Flere buss- og togreiser enn på samme tid i fjor til tross, de mange signalfeilene har ødelagt for NSBs punktlighet i år, mener NSB-sjef Geir Isaksen.

– Vi har gode resultater i persontog og eiendom, men ser også bedring for buss. Vi er derimot ikke fornøyd med den negative punktlighetsutviklingen vi ser for togdriften, sier konsernsjef Geir Isaksen i forbindelse med at han mandag legger fram selskapets resultat for årets åtte første måneder.

Isaksen kan se tilbake på en høstuke med enorme problemer for togtrafikken i åtte av landets fylker. Mange togpassasjerer har måttet finne seg i innstillinger på flere strekninger, og flere av disse ble ikke erstattet med alternativ transport. Også i sommer førte alt fra planlagt vedlikehold til uforutsette hendelser til at togtrafikken ble rammet hardt.

– Den dårlige punktligheten som har vært sommeren og høsten 2014 kan verken vi eller våre kunder leve med, dette griper inn i den enkeltes hverdag og utfordrer tilliten til jernbanen, sier Isaksen.

Signalfeil

NSB-sjefen peker på at den viktigste årsaken til at togene står, er signalfeil, og sier det derfor er avgjørende både for togselskapet og for kundene at det gjøres betydelige forbedringer av eksisterende infrastruktur.

– Dagens situasjon med svak infrastruktur og dårlig punktlighet krever en ny måte å tenke på når vi fordeler roller og ansvar i den norske jernbanesektoren. Vi må få en ny organisering hvor alle sentrale innsatsfaktorer settes inn for å skape et best mulig tilbud til kundene. Dette krever samordning og ikke oppsplitting av ansvar, understreker Isaksen.

Han viser til togselskapets forslag fra november i fjor om en omfattende omorganisering av jernbanen, der både NSB og Jernbaneverket blir erstattet av to nye aksjeselskaper.

NSB-ledelsen mener at ett selskap bør ligge under Samferdselsdepartementet med ansvar for både infrastruktur, stasjoner og togmateriell. Et annet selskap skal være kommersielt og ligge under Nærings- og handelsdepartementet med ansvar for buss, gods- og persontog, samt vedlikehold av både tog og strekninger.

Flere togreiser

Resultatet for månedene januar til august viser at hyppigere avganger og lengre tog har gitt selskapet 1,4 millioner flere togreiser. I alt reiste 40,8 millioner mennesker med NSB i denne perioden. Samtidig registrerte togselskapet snaut 90 millioner bussreiser med selskapet Nettbuss.

Mens driftsresultatet for togtrafikken økte fra 431 til 620 millioner kroner, vokste tilsvarende resultat for bussvirksomheten fra 17 til 94 millioner. Det kraftig forbedrede bussresultatet skyldes først og fremst grepene som er tatt for å effektivisere driften i Nettbuss, sier Isaksen.

Fra januar til august fikk NSB et driftsresultat på 1.023 millioner kroner, 319 millioner bedre enn i samme periode i fjor. Togselskapet hadde i årets første måneder et resultat før skatt på 724 millioner, 92 millioner mer enn i samme periode i 2013. Inntektene økte med 405 millioner kroner til 9.715 millioner.

For godsvirksomheten er fasiten minus 68 millioner kroner, men et omfattende omstillingsarbeid er satt i verk for å redusere kostnadene. Eiendomsvirksomhetens driftsresultat falt med 19 millioner kroner til 339 millioner.