- Flere må ta IA-arbeidet på alvor

-Nå jobber 55 prosent av arbeidstakerne i IA bedrifter, likevel går ikke sykefraværet totalt sett ned. Men vi ser at sykefraværet går ned i bedrifter der det arbeides systematisk og godt. Flere må bli IA-bedrifter i gavnet, ikke bare i navnet, sa arbeids- og sosialministeren da han mandag besøkte AS Oslo Sporveier.

- Det er oppmuntrende å møte en bedrift som på tross av omstillingsprosesser, klarer å snu utviklingen i sykefraværet, sa Dagfinn Høybråten. Det er også svært positivt at dere har klart å få færre på attføring. Det er viktig å fokusere på de gode eksemplene, slik at bedrifter kan lære av hverandre. AS Oslo Sporveier er en bedrift som har vært i omstilling de siste årene. Selskapet har også mange medarbeidere som har hardt fysisk arbeid, og en god del eldre arbeidstakere. På tross av disse utfordringene har IA-bedriften klart å redusere sykefraværet de siste to årene med ni prosent på konsernnivå og med 20 prosent i Sporveisbussene. Bedriften har også klart å få færre på attføring, her er også nedgangen på ni prosent. Noen av tiltakene som er gjennomført i AS Oslo Sporveier: - sterkt ledelsesfokus, systematisk arbeid - opprettet arbeidstreningssenter med formål å få ansatte med langtidsfravær tilbake i jobb - opprettet en egen enhet for midlertidig omplassering for å forebygge sykefravær/attføring - teamorganisering på den trafikktunge ruten, ny skiftordning - nedsatt arbeidstid (med 100 % lønnskompensasjon) for eldre førere som står i fare for å bli langtidssykemeldte eller uføretrygdede