Feil om ansvar for grunnforhold

Det fremkommer feil informasjon i Byggeindustrien (2/2011) om hvem som har ansvaret for grunnforhold i totalentreprise.

Advokat Frode Lid har i siste nummer av Byggeindustrien en artikkel om risikoen for uforutsette grunnforhold. Dessverre tar han feil utgangspunkt med den følge at slutningene i artikkelen blir feil.

Lid tar som utgangspunkt at ansvaret for uforutsette forhold følger ansvaret for prosjekteringen. Han trekker dermed den slutningen at totalentreprenøren som utgangspunkt har risikoen for utforutsette forhold i grunnen, noe som er feil når man ser på NS 3431’s ordlyd. NS 3431 pkt 8.2.2 sier ”For øvrig har totalentreprenøren risikoen for forhold i grunnen med mindre han godtgjør at han ikke burde tatt dem i betraktning”. Altså: kan totalentreprenøren godtgjøre at han ikke kunne ta forholdet i betraktning så har han heller ikke risikoen. Følgelig har ikke totalentreprenøren risikoen for uforutsette forhold i grunnen, bare det han kunne ta i betraktning.

Etter NS 8405 pkt 19.3 har byggherren risikoen for at grunnforholdene er slik entreprenøren hadde grunn til å regne med. Det er derfor ikke stor forskjell mellom ansvaret for grunnforhold i hoved- og totalentreprise. Det er følgelig heller ingen grunn til å la seg overraske over at domstolene i en rekke saker har lagt ansvaret for grunnforholdene på byggherren. Det er gode grunner for at regelverket er slik. Det er byggherren som er ansvarlig for byggets eller anleggets plassering. Entreprenøren har normalt ingen mulighet til å påvirke dette, og det er heller ikke mulig å prise en slik risiko.

NS 8407 ser ut til å videreføre dette prinsippet, dog med noe mer detaljerte regler om entreprenørens undersøkelsesplikt. En bedring er at utgangspunktet fastslås innledningsvis: Byggherren har risikoen for grunnforholdene