Fagansvarlig RAMS - InterCity

Jernbaneverket tilbyr togselskapene i Norge et sikkert og effektivt trafikksystem. Vi planlegger, bygger ut og vedlikeholder jernbanenettet, inkludert stasjoner og godsterminaler samt har ansvaret for den daglige styringen av togtrafikken. Med 60 millioner årlige personreiser på jernbanenettet og frakt av betydelige godsmengder over lengre distanser, bidrar jernbanen til å løse transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte. Jernbaneverket har over 4 000 høyt kvalifiserte medarbeidere innenfor en rekke fagområder som telekommunikasjon, elektro- og byggfag, samfunnsplanlegging, ruteplanlegging og trafikkstyring. Jernbaneverket er en statsetat underlagt Samferdselsdepartementet.

Firma Jernbaneverket
FylkeOslo
Søknadsfrist09.11.2014

Jernbaneverket står for planlegging og bygging av InterCity-strekningene. IC-prosjektets oppgave er å sørge for effektiv planlegging av 200 kilometer moderne dobbeltsporet bane med 21 sentralt lokaliserte stasjoner, tilrettelagt for et nytt togtilbud med kortere reisetid og høy frekvens. Effektiv planlegging sikres gjennom at flest mulig valg gjøres enhetlig og én gang, i enheten “Teknikk og konsept”, gjennom et bredt samarbeid med de andre aktørene innenfor planområdet og gjennom en enhetlig tilnærming til knutepunktutviklingen.

Det fysiske planområdet er de delene av jernbanestrekningene mellom Oslo og Lillehammer/Skien/Halden der moderne jernbane ikke er bygget eller er under bygging. Konsept og mulig ferdigstillelsesår for Ringeriksbanen utredes nå. Bestillingen i Nasjonal transportplan er at den nye banen skal være klar til Hamar og Tønsberg i 2024 og til Sarpsborg i 2026, og at det skal planlegges med sikte på fullføring av hele IC-nettet i 2030.

Vi søker etter motiverte medarbeidere med erfaring fra planlegging og prosjektarbeid på samferdselsprosjekter.

Stillingen rapporter til Leder Teknikk og konsept.

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for fagområdet RAMS for InterCity-prosjektet
 • ansvar for at planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av RAMS arbeidet skjer på en forsvarlig måte og i henhold til krav gitt i lover, forskrifter og i Jernbaneverkets styringssystem
 • etablering av nødvendig RAM- og sikkerhetsdokumentasjon
 • bistå og lede arbeidet med meldinger / søknader om tillatelse til å ta i bruk ny infrastruktur til Jernbanetilsynet og andre.
 • ansvar for veiledning og rådgivning innen fagområdet og kontakt mot andre tilsvarende fagmiljøer i Jernbaneverket
 • bistå ved oppfølging av rådgivere innen fagområdet
 • følge opp planlegging og prosjektering for de enkelte delstrekningene og bidra til enhetlige løsninger innen fagområdet
 • samarbeide og koordinere med andre fagområder for utvikling av helhetlige løsninger
 • InterCity-prosjektets kontaktperson innen fagområdet RAMS

Kvalifikasjoner

 • relevant universitets- eller høyskoleutdanning. Relevant erfaring og dokumenterte resultater kan kompensere for formell utdanning
 • kunnskap om og erfaring fra analytisk sikkerhetsstyring og bruk av risikoanalytiske metoder
 • kunnskap om og erfaring med prosesstandarden EN 50126
 • erfaring med planlegging og gjennomføring av risikoanalyser
 • kjennskap til jernbaneloven og forskrifter samt de krav som stilles for godkjennelse og tillatelser gitt av Statens Jernbanetilsyn er en fordel

Personlige egenskaper

 • Du har interesse for samferdselsprosjekter og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger. Du er strukturert og samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjektet og med relevante aktører.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Jernbaneverkets etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • betalt pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • personalbillett med NSBs tog
 • muligheter for prosjektkontor innenfor planstrekningene

Stillingen lønnes etter stillingskode 1181 senioringeniør, i lønnstrinn 66-75, som for tiden utgjør fra kr 569 700 til kr 675 500. For særskilt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Søk stilling

Kontaktinfo: Trude Kristoffersen Anke (+47) 91655922


Vis flere stillinger: