Fagansvarleg eigedomsdrift - Forsvarsbygg eiendomsforvaltning

Den beste arbeidsplassen er den som fungerar som vidareutdaning. Slik tenkjer vi, og det trur vi du gjer også. I Forsvarsbygg nyttar vi mykje ressursar på å utvikle medarbeidarar og leiarar. Det er naudsynt for å halde på dei beste, og det er naudsynt for å plassere oss der vi ønskjer å vere, som leiande i bransjen.

Forsvarsbygg er Noregs største offentlege eigedomsaktør og forsvarssektoren sin eigen ekspert på eigedom. Ingen kan meir enn oss om Forsvaret sitt særskilde behov. Vi byggjer og tek hand om mange av landets mest særeigne og krevjande bygg, me er heim for menige og befal og me medverkar til trivsel på tusenvis av arbeidsplassar.

FirmaForsvarsbygg
FylkeFlere fylker
StedOslo, Elverum, Sessvollmoen, Lillehammer, Bergen, Rygge, Setermoen, Værnes
Søknadsfrist04.03.2018

Vil du vere med å jobbe hos Noregs største eigedomsforvaltar? Ønskjer du å ha ein inspirerande og spennande jobb med høve til å arbeide innan eit breitt fagmiljø? Då er du kanskje rette personen for denne jobben.

Sentral eining Avtale og eigedomsstyring har landsdekkande fag- og prosessansvar innanfor forvaltning, drift, vedlikehald (FDV) og utvikling av eigedomsporteføljen. Vi søkjer etter ein medarbeidar som kan fylle rolla som Fagansvarleg eigedomsdrift. Arbeidsstad kan vere: Oslo, Rygge, Sessvollmoen, Elverum/Terningmoen, Haakonsvern, Setermoen, Værnes, Lillehammer i tillegg til regelmessige arbeidsdagar i Oslo.

Reiseaktivitet: du må rekne med ein del reising i samband med jobben.

Forsvarsbygg skal ha eit arbeidsmiljø prega av tverrfaglegheit, mangfald og likestilling og søkjer derfor ei balansert fordeling med tanke på alder, kjønn og etnisitet i verksemda. Vi ønskjer å knytte til oss nye medarbeidarar som kan påvierke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlege og faglege kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt vilkåra i Offentleglova – jfr spesielt Offentleglova § 25. Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på karrieresidene våre www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgåver

 • Utarbeide faglege og effektive arbeidsprosessar samt prosedyrar/malverk i samarbeid med regional driftsleiing.
 • Leie, planleggje, gjennomføre, koordinere og implementere ulike utviklingsprosjekt innan ansvarsområdet til avdeling Drift
 • Bistå regional driftsleing ved utarbeiding av risikovurderingar knytte til eigedomsdrift
 • Bistå i arbeid med oppfølging og videreutvikling av ulike IKT-system; FDV-system, reknskapssystem med vidare
 • Gi råd og fagleg oppfølging til leiar Drift sentralt og regionalt
 • Praktisk rådgivning som gjeld drift generelt inklusive bruk av FDV-system (Xpand)

Kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning på bachelornivå. Relevant lågare utdanning kombinert med erfaring kan kompensere for manglande formell utdanning
 • Relevant erfaring frå eigedomsdrift
 • Erfaring med kvalitetsleiing og leveranseoppfølging knytt til eigedomsdrift
 • Erfaring med bruk av data som eit arbeidsverktøy, og bruk av elektronisk FDV-system
 • Ønskeleg med relevant erfaring frå omleggings- og effektiviseringsprosjekt (Lean eller liknande) innen eigedomsdrift
 • Ønskeleg med erfaring med utarbeiding av kravspesifikasjonar
 • Må kunne tryggingsklarerast til Hemmeleg

Personlege eigenskapar

 • Resultat- og leveranseorientert
 • Gode kommunikasjonseigenskapar
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert, effektiv og evnar å handtere fleire parallelle oppgåver samstundes
 • Initiativrik

Vi tilbyr

 • Løn som senioringeniør/seniorrådgivar (kode 1181/1364; løn frå kr 611 700 - kr 704 800) etter Statens lønsregulativ. Endeleg lønsplassering gjerast etter vurdering av kvalifikasjonar. For spesielt godt kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Utfordrande jobb i ein dynamisk organisasjon
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Av studentar kåra til universum topp 100 mest attraktive arbeidsgivarar

Kontaktinfo: Helge Sigstad, Leiar Drift, Avtale og eigedomsstyring (+47) 414 14 612

Søk stilling