Et stort ansvar hviler på oss alle

Mange ventet at det på sensommeren, når folk kom tilbake etter ferien, kom i gang på jobben og startet opp et nytt skoleår, så ville vi kunne risikere en økning i smittenivået rundt om i landet. Det er nå i ferd med å skje, og det er å frykte at de som forventet en ny oppblomstring får rett.

Det er heller ikke en ubegrunnet frykt at denne oppblomstringen kan bli langt større enn mange så for seg, med de negative konsekvensene dette vil medføre. Etter gradvis å ha åpnet samfunnet opp gjennom flere måneder, går nå utviklingen feil vei. Smittetallene øker, planlagte gjenåpninger settes på vent og nye restriksjoner er i ferd med å komme tilbake. Foreløpig har blant annet dette rammet servering av alkohol etter midnatt, utsettelse av grønt lys for breddeidretten og sterk anbefaling om fortsatt hjemmekontor for de som kan benytte seg av dette. Samtidig er flere strenge smittevernregler opprettholdt. I tillegg er flere land i ferd med å gå over i rødt fra å ha vært grønne en periode, noe som skyldes at smitteutviklingen går feil vei også i en rekke andre europeiske land.

Disse momentene er selvsagt problematisk for ulike deler av samfunnet som blir rammet av disse restriksjonene. Dette er likevel en liten pris å måtte betale for et langt verre alternativ – nemlig å måte oppleve 12. mars på ny – med nedstengning av landet og mange av våre viktigste samfunnsinstitusjoner. Vi må gjøre alt i vår makt for å hindre at dette skjer på ny. Myndighetene har gjort mye for å hindre at nettopp det skal skje, ikke minst gjennom en vanskelig balansegang rundt hva som skal være lov og ikke.

Men Skanska-sjef Ståle Rød er bekymret for testkapasiteten til myndighetene, og er redd dette kan øke risikoen for at folk i prosjektene blir smittet. Dette er en utfordring som helt klart må tas på alvor. Tar testingen for lang tid kan dette føre til at det blir vanskelig å holde oppe aktiviteten i prosjektene som rammes – og dette får dermed store følgeskader. Det er derfor meget viktig at de ulike sektorene får de ressursene som trengs for å kunne utføre oppgavene med å teste og analysere prøvene så hurtig som praktisk mulig.

I det store bildet blir hovedutfordringen nå fremover hva du og jeg gjør som enkeltindivider og sammen med andre. Mange har nok gått med en formening om at dette nå er i ferd med å endre seg – tingene så lenge bra ut og man ble noe slappere med tanke på hvor opptatt man burde være av smittevern og spredningsfaren. Dermed er det mange som samler seg i større grupper uten å ta de nødvendige hensyn. Gjør mange nok dette kan situasjonen raskt havne ute av kontroll. Det er fortsatt noenlunde god oversikt over utviklingen i Norge, men dette kan dessverre raskt snu igjen og vi kan få en ny topp. Foreløpig har dette kun rammet enkelte områder og grupper i landet – men dette kan spre seg.

Det er derfor nå ekstremt viktig at vi alle tar hensyn og viser i praksis at dette er en alvorlig situasjon som kan påvirke oss alle. Gjør vi ikke det, vil myndighetene igjen komme med nye krav og strenge restriksjoner. Det har vi som samfunn rett og slett ikke råd til. Både de menneskelige konsekvensene og de økonomiske realitetene kan da bli tunge å bære. Mange virksomheter vil gå over ende, arbeidsplasser vil gå tapt – og vi kan få en langvarig økonomisk nedgangsperiode – og den vil ramme bredt. Det er derfor helt nødvendig at vi nå alle igjen tar et felles ansvar for å bidra til å bremse de siste ukers utvikling. Det blir ikke enkelt, men vi har ikke noe valg. For byggenæringen isolert sett er utviklingen nå lovende, og mye ser bedre ut enn på lenge. Får vi en ny mars-situasjon, vil dette dessverre ramme mye hardere – og det er vanskelig å spå hvor store konsekvenser dette vil avstedkomme. Men det vil gi så store utfordringer at det vil treffe langt bredere en kun byggenæringen isolert sett.