- Et enklere og bedre regelverk

Regjeringen vil opprette en sentral enhet som skal sikre et enklere og bedre forskriftsverk. Enheten skal tilknyttes Justisdepartementets lovavdeling, som har som sin hovedoppgave å forberede ny lovgivning og gi juridiske råd til regjeringen og departementene.

- En egen forskriftsenhet vil være et viktig bidrag til et oppdatert og lettere tilgjengelig regelverk av høy kvalitet. Den vil også kunne bidra til høyere kompetanse i regelverksarbeid i forvaltningen. Samfunnsøkonomisk sett vil dette være en god investering, sier statsminister Kjell Magne Bondevik. I 2003 traff Stortinget 135 lovvedtak. Samme år ble det truffet over 1800 forskriftsvedtak i sentralforvaltningen. På mange områder har forskriftene langt større praktisk betydning enn lovgivningen. Et hovedproblem i dag er at mange forskrifter har dårligere kvalitet enn lovene. Dette kan skyldes at forskriftsarbeidet blir lavere prioritert enn lovarbeidet, og at forskriftene i ofte utarbeides under sterkt tidspress. Opprettelsen av en forskriftsenhet er en oppfølgning av Lovstrukturutvalget (NOU 1992: 32) og forskriftsdugnaden, som ble igangsatt av regjeringen Bondevik I og avsluttet i 2002. Samtidig følges også opp anbefalingene fra OECD i rapporten Preparing for the future now (2003). Enheten vil være et egnet redskap til å sørge for at det samlede forskriftsverket hele tiden er oppdatert og aktuelt, og at unødvendige forskrifter fjernes. Forskriftsenheten vil antageligvis kreve tre årsverk. Enhetens kjerneoppgaver vil være å gi råd om * utformingen av forskrifter (f.eks. gjennomføring av EØS-regelverk) * samordning av regelverk på tvers av departementene * rettslige spørsmål knyttet til reglenes innhold Enheten skal arbeide for at forskriftsverket ikke blir unødvendig omfattende, og bidra til kompetanseoppbygging, bl.a. i form av undervisning.