- Et budsjett for mer velferd og bedre fordeling

- Flertallsregjeringen omfordeler om lag 8.1 milliarder kroner sammenlignet med forslaget fra Bondevik II og sørger for en mer rettferdig fordeling, skriver finansminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

- Hovedprioriteringene er økte inntekter til kommunesektoren, redusert foreldrebetaling i barnehagene, økte bevilgninger til å bekjempe fattigdom og flere arbeidsmarkedstiltak. Vernet for arbeidstakere styrkes. Samlet gir dette en mer rettferdig fordeling, sier finansminister Kristin Halvorsen. Innenfor det samme strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet som i budsjettforslaget fra Bondevik II-regjeringen, foreslås det nye utgiftsøkninger på om lag 8,1 milliarder kroner. Handlingsrommet i budsjettpolitikken er i hovedsak skaffet til veie gjennom å reversere skattelettelsen foreslått av Bondevik II-regjeringen, samt at påløpte skatter og avgifter foreslås økt med 3 milliarder kroner sammenlignet med 2005. Videre er utgiftsanslagene på regelstyrte ordninger satt ned med til sammen 1,2 milliarder kroner som følge av ny informasjon etter at St.prp. nr. 1 (2005-2006) ble lagt fram. Regjeringens budsjettforslag for 2006 innebærer et kraftig inntektsløft for kommunene. Det gir økt handlefrihet til å løse viktige velferdsoppgaver og utfordringer på skolesektoren. Regjeringens budsjettforslag innebærer en reell vekst i kommunesektorens inntekter i 2006 på anslagsvis 7,5 milliarder kroner, eller 3⅓ prosent. Den reelle veksten i de frie inntektene anslås til 5,7 milliarder kroner, tilsvarende vel 3½ prosent. Sammenlignet med Bondevik II regjeringens forslag økes kommunenes frie inntekter med 3,8 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at maksimalprisen for en heltids barnehageplass reduseres til 2 250 kroner per måned (24750 kroner pr. år) fra 1. januar 2006. Videre legger Regjeringen til rette for en kapasitetsvekst i barnehagesektoren på vel 11 000 heltidsplasser i 2006. Dette er et betydelig skritt for å nå Regjeringens mål om full barnehagedekning, med høy kvalitet og til lav foreldrebetaling. Bevilgningene til barnehager foreslås økt med vel 1,3 milliarder kroner i forhold til forrige regjerings forslag. Dette betyr at bevilgningene til barnehager i 2006 vil være om lag 3 milliarder kroner høyere nominelt enn i saldert budsjett 2005. Dette er den største økningen i bevilgninger til barnehager noensinne. Regjeringen foreslår flere nye tiltak for å styrke innsatsen mot fattigdom. Disse tiltakene omfatter flere departementers ansvarsområder og utgjør samlet om lag 500 millioner kroner. Blant annet øker barnetillegget for mottakere av attføringspenger og rehabiliteringspenger med forsørgeransvar. Videre foreslås det 100 millioner kroner til bedre integrering av innvandrere. Det foreslås også flere tiltak for å bedre tjenestetilbudet til rusmisbrukere, og boutgiftstaket i bostøtteordningen heves med 10 000 kroner i storbyene. Tjenestetilbudet for innsatte i fengslene bedres også. Kampen mot arbeidsledighet og for inkludering i arbeidslivet intensiveres. Regjeringen vil føre en mer aktiv arbeidsmarkedspolitikk, og foreslår 217 millioner kroner mer enn Regjeringen Bondevik II til arbeidsmarkedstiltak. Dette gir rom for vel 2 000 flere tiltaksplasser neste år. Innsats for ungdom og langtidsledige skal styrkes. Regjeringen øker innsatsen overfor innvandrere som trenger hjelp til å komme i jobb. Det tilføres 20 millioner kroner til Aetat for å trappe opp arbeidsmarkedstiltakene. Regjeringen vil bedre de økonomiske ytelsene for arbeidsledige ved å reversere flere av de innsparingstiltakene som er gjennomført under Bondevik II-regjeringen. Ferietillegget for dagpengemottakere foreslås derfor gjeninnført med virkning for opptjening fra 1. juli 2006. Retten til dagpenger under permittering utvides til 34 uker. Regjeringen vil også reversere svekkelser i arbeidstakernes vern som ble vedtatt i den forrige stortingsperioden. Det fremmes lovforslag som innebærer at en ny arbeidsmiljølov med godt vern av arbeidstakernes rettigheter kan tre i kraft 1. januar 2006. Regjeringen slutter seg heller ikke til den forrige regjeringens forslag til innsparinger i lønnsgarantiordningen. Videre foreslår Regjeringen at ventelønnsordningen i staten videreføres i 2006. Regjeringen styrker miljøvernpolitikken på mange områder. Regjeringen vil samarbeide med utbyggerne av gasskraft om anlegg for CO2-fangst, og bidra økonomisk til at dette kan gjennomføres så snart som mulig. Nødvendig framdrift i forhold til etablering av fangstanlegg for CO2 på Kårstø innen 2009 innebærer at prosjekteringsarbeid for utbyggingen også gis høy prioritet i 2006. Det foreslås 20 millioner kroner til oppstart av tidskritiske prosjekter knyttet til CO2 håndtering og verdikjeden for CO2. Andre viktige omprioriteringer i Flertallsregjeringens budsjettforslag er: - Økt satsing på samferdsel. Bevilgningene til investeringer i veg og jernbane styrkes med 267 millioner kroner. I tillegg foreslås det 115 millioner til drift og vedlikehold av veg og jernbane og 50 millioner kroner brukes til rassikring. Regjeringen øker de viktigste rabattsatsene for reiser med riksvegferjene fra 40 prosent til 45 prosent fra 1. mai 2006. - Regjeringen foreslår en økning på til sammen 170 millioner kroner i kulturbudsjettet, knyttet til Kulturløftet. - De distriktspolitiske virkemidlene styrkes. En samlet økning på 120 millioner kroner fordeles på ulike tiltak, herunder kommunale næringsfond og næringsutvikling gjennom Innovasjon Norge. - Regjeringen øker bevilgningene til politiet og kriminalomsorgen med til sammen 121,3 millioner kroner. Bevilgningene til politiet foreslås økt med 87,7 millioner kroner som brukes til en rekke tiltak. Bevilgningen til kriminalomsorgen økes med 33,6 millioner kroner. Dermed øker soningskapasiteten med 45 plasser, og bemanningen styrkes. - Refusjonsordningen for sjøfolk videreføres i første halvår 2006. Fra 1. juli foreslår Regjeringen å utvide gjeldende nettolønnsordning til også å omfatte refusjonsberettigede sjøfolk om bord på konkurranseutsatte skip i NOR. Samtidig foreslår Regjeringen at gjeldende nettolønnsordning for utenriksferjene i NOR avgrenses til å gjelde sikkerhetsbemanningen i henhold til skipenes alarminstruks fra 1. juli 2006. - For å oppnå en bedre skjerming for storbrukere av helsetjenester foreslås egenandelstak II satt ned fra 3500 kroner til 2500 kroner i 2006. Ordningen omfatter tjenester som fysioterapi, opptreningsinstitusjoner og klimareiser. Merutgiftene anslås til 50 millioner kroner. - For å kunne styrke de prioriterte områdene, foreslår Regjeringen også enkelte utgiftsreduksjoner. Dette gjelder blant annet kontantstøtteordningen, der regelverket foreslås endret slik at støtten på samme måte som for barnetrygden ikke utbetales den måneden barnet fyller tre år. I tillegg foreslås satsen redusert med nær 10 prosent. Til sammen gir dette en innsparing i bevilgningen til kontantstøtte på vel 330 millioner kroner i forhold til forslaget i Gul bok 2006. Tilskuddene til blant annet frittstående skoler, omstrukturering i Jernbaneverket og til gjennomføring av nasjonale prøver foreslås også redusert. Til sammen utgjør utgiftsreduksjonene, utenom anslagsendringer, vel 0,6 milliarder kroner.