EBAO peker på at mangelen på deponier blir særlig tydelig nå når Ammerudveien 300, Huken, omreguleres. 

Entreprenørene ønsker nærdeponi i Oslo: - Vil redusere miljøbelastningen betraktelig

Hvert eneste år kjøres millioner av tonn masser fra prosjekter i Oslo ut av byen til deponier i omkringliggende fylker. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) utfordrer nå Oslo kommune til å etablere nærdeponier i hovedstaden for å spare miljøet.

– I dag finnes det ikke noen nærdeponier for masser i Oslo av tilstrekkelig størrelse, hvilket medfører et stort antall unødvendige kjørte kilometer inn og ut av byen. Dette gir en unødvendig stor miljøbelastning, og vi håper å komme i dialog med kommunen slik at vi kan få tilrettelagt for større grad av deponering i Oslo, sier Petter Bakke, saksansvarlig for bærekraft i EBAOs styre og Veidekke Entreprenør Anlegg.

Dette er en problemstilling anleggsutvalget i EBA har jobbet med over lengre tid, blant annet i samarbeid med EBAO, som i forståelse med utvalget nylig sendte et brev til byrådsleder Raymond Johansen for å løfte saken til politikernes bord.

– Vi stiller oss helt bak målsettingen til regjeringen og Oslo kommune knyttet til bærekraft og reduksjon i klimagassutslipp. Vi har også møtt Oslo kommune flere ganger i denne anledning - og de er interessert i å høre på hvilke krav de skal stille i sine kontrakter for å at miljøtiltakene skal være gjennomførbare og at man skal få en ønsket effekt. Frem til nå har det blant annet vært mye fokus på elektrifisering av maskiner og utstyr og dette er et tiltak vi stiller oss bak, men det er veldig viktig at det også fokuseres på det som virker på kort sikt, og effekten av å etablere et massedeponi i Oslo vil redusere klimagassutslippene betydelig, utdyper Bakke.

Roser kommunen
Bakke roser Oslo kommune for initiativet de har tatt for fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser.

– Hovedfokuset har frem til nå har i stor grad vært på hva som skjer innenfor byggeplassgjerdet. Vi mener man også må se på transporten som skjer til og fra byggeplassen. Moderne motorer er noe vi stiller oss bak - men et grunnleggende initiativ er å kjøre så kort som mulig, legger han til.

Mens det som skjer innenfor byggeplassgjerdet i stor grad er opp til aktørene i prosjektet å gjøre tiltak mot, peker Bakke på at tilretteleggelsen av nærdeponier er noe Oslo kommune må være med å legge til rette for.

– Det er Oslo kommune som sitter med nøkkelen til denne utfordringen. Her kan kommunen enten jobbe for å etablere egne deponier, eller legge til rette for at næringen selv kan etablere disse. Vi erkjenner at det å etablere deponier innenfor bygrensen kan være utfordrende i forhold til naboer, men vi mener effekten er så betydelig at dette er noe man er nødt til å se nærmere på, sier Bakke.

Store utslipp
I brevet EBAO sendte byrådslederen beskriver de problematikken - og de håper nå å få til et møte med byrådet der man kan diskutere bruk av nærdeponier mer inngående. I brevet skriver de blant annet:

”Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) ber byrådet igangsette arbeid med å tilrettelegge for nærdeponier for masser i Oslo. Per i dag er det ikke noen slik tilrettelegging av omfang i kommunen, hvilket medfører at store volum masser hver dag må fraktes ut av Oslo til deponier i omkringliggende fylker.”

Det pekes blant annet på et eksempel der en av deres større medlemsbedrifter transporterte en million tonn grave- og rivemasser, 33.000 lastebillass, med en gjennomsnittlig kjørelengde på 92 kilometer i kjørelengde ut av byen i 2016. Dette innebærer mer enn tre millioner kilometer kjøring med tung lastebil. Dette gjelder kun én aktør - noe som betyr at det er enorme mengder kilometer som kjøres inn og ut av byen med masser hvert eneste år.

EBAO skriver videre i brevet:
”Etter vårt syn er denne miljøbelastningen unødvendig, da det bør være mulig å etablere nærdeponier i tråd med utviklingen av byen. Mangelen på deponier blir særlig tydelig nå når Ammerudveien 300, Huken, omreguleres. Dette har vært det eneste området av størrelse regulert til formålet. EBAO kan ikke forstå at en situasjon som dette er forenlig med målene og identiteten til miljøhovedstaden Oslo, og ber om et møte med byrådsleder og/eller fagbyråd for å drøfte mulige løsninger. Vi ser dette som nødvendig all den tid samlet bygg- og anleggsaktivitet for Oslo vil gå ytterligere opp i årene som kommer, og vi ønsker som næring å være konstruktiv samarbeidspartner i å finne bærekraftige løsninger.”

– Vi ønsker nå få til et møte med byråden for å diskutere dette. Vi oppfatter at kommunen er interessert i slike problemstillinger, og håper de derfor takker ja til invitasjonen, sier Bakke.

Han peker på at en effekt også vil være at bearbeiding av masser i nærdeponier vil kunne legge til rette for økt ombruk av byggematerialer.

– Dermed blir inntransporten også mye mindre, påpeker han.