Under oppsummeringen av konferansen. Fra venstre. Moderator Mark Isitt, Geir Brendeland, Ingerid Helsing Almaas, Hanne Rønneberg, Tine Hegli, Matti Kairi. (Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén)Moderator Mark Isitt. (Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén)Vinner av den Nordiske Treprisen, Jørgen Tycho i Massiv Lust. (Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén)Designsjef Marcus Engman fra IKEA. (Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén)

- Entreprenørene, nøkkel til suksess hos treindustrien

Kunnskap og god kommunikasjon mellom alle aktører i verdikjeden er avgjørende for at det skal bygges mer intensivt med tre i store prosjekter i Norge. Spesielt viktig er det at dokumentert kunnskap om tre når frem til entreprenørene, de er en av nøklene til videre suksess.

Dette var en av konklusjonene under oppsummeringen av konferansen ForumHolzbau – Nordic i Trondheim, som hadde rekorddeltakelse.

I mangel av tilgang til oppdatert kunnskap om tre som byggemateriale i større bygg vegrer mange entreprenører seg for å bygge. De frykter for risiko med et materiale de ikke kjenner godt nok fra før av, derfor legger de på prisen eller avstår fra å delta i prosjektene. Konsekvensen er at mange gode prosjekt i tre blir lagt på is eller blir unødvendig dyre.

- Vi må utvikle arenaer der vi vurderer det beste ved alle materialtyper. Tre som materiale har ikke fått den oppmerksomhet det fortjener med sine gode egenskaper. Nå må entreprenørene sterkere inn på banen. De har god kunnskap om betong, men ikke om tre. Dessuten underviser ikke lærestedene tilstrekkelig om trebruk i større bygg, slik at kandidatene går inn i jobbsammenhenger med begrenset kunnskap om tre. Treindustrien har en utfordring med å nå frem med ny dokumentert kunnskap om trebruk til denne viktige aktøren i verdikjeden, sa konserndirektør Hanne Rønneberg i SINTEF Byggforsk under oppsummeringen av konferansen.

Kunnskap og erfaring
Under oppsummeringen ble det også understreket at når de store entreprenørene har deltatt på store bygg i tre, har de skaffet seg mye verdifull kunnskap som de tar med videre inn i andre prosjekter. Det ble referert til Skanska som bygget Søreide skole i limtre, gitterdragere og massivtre i Bergen. Entreprenøren er i ettertid svært positiv til materialet. Når Skanska nå har skaffet seg kunnskap og erfaring om bruk av tre i store prosjekter, tar de gjerne flere slike oppdrag, ble det sagt under konferansen.

Skal man lykkes med å få satt opp flere store trekonstruksjoner i fremtiden, må kunnskapen fra de ulike aktørene inn i tidligfasen i prosjektet, langs hele verdikjeden. Mange må involveres i planleggingen og aktørene må gis rom for å benytte egen kunnskap og kompetanse i prosjektene, slik at det bygges på en smart måte.

– Vi ser at mange i næringen er unødvendig skeptiske til bruk av tre i større bygg, som skyldes tidligere utfordringer med brann, fukt og lyd. Utviklingen i Norge og Europa har kommet langt, og dette er forhold som vi i dag har full kontroll på. Nå står bare mytene tilbake. Bruk av tre er konkurransedyktig og gunstig både i forhold til energi, brann og stabilitet. Man kan bruke trebaserte materialer tvers igjennom hele huset, både som bærende, isolerende og beskyttende komponent, sa arkitekt og gründer Jørgen Tycho i Massiv Lust som fikk den første Nordiske treprisen under konferansen.

- Trondheim har unike muligheter
Under konferansen ble det understrekt at Trondheim by har mange kunnskapsmessige fortrinn innen trebruk som ikke er utnyttet godt nok. Byen har en lang tradisjon innen trearkitektur, mange solide næringsaktører og et fremragende forsknings- og utdanningsmiljø. Byen burde derfor være godt rustet til å ta tak i de utfordringene som treindustrien opplever med å få nå frem til entreprenørbransjen. Hvis sentrale aktører i regionen slår seg sammen, vil Trondheim by kunne ta en nasjonal posisjon.

God arkitektur er helhet
- Vi kan vel ikke lengre bare bygge raskest, billigst og fragmentert, men også legge vekt på byggets kvaliteter både når det gjelder utforming og trivsel for de som bruker det, utfordret moderator Mark Isitt møtelederne fra hver av parallellseksjonene.

- God arkitektur skapes gjennom å tenke helhet, den oppstår ikke isolert, i alle dimensjonene som nevnes av Isitt, industrialisering av komponenter, miljø og estetiske hensyn, sa redaktør Ingerid Helsing Almaas i ArkitekturN.

Alle møtelederne var enige om at det blir galt å trekke ut kun ett av elementene, eksempelvis estetikk. Arkitektur er helhetlig, derfor gjør vi mange en bjørnetjeneste ved å isolere noen av disse dimensjonene. God byggekunst oppstår der intelligent bruk av kunnskap og ferdigheter settes sammen til en helhet.

Budskapet fra designsjef Marcus Engman fra IKEA var at for å lykkes også i fremtiden må konsernet satse på en helhetlig designprosess der alle fag blir involvert. Designsjefen synliggjorde for deltagerne hvordan IKEA ved hjelp av en helhetlig designprosess der alle fag er involvert, oppnår rimelig, bærekraftig og god design. Flere av konferansens foredragsholdere understreket nettopp at deres suksess var samarbeid med andre, gjennom å bryte ned barrierer mellom fagene.

Utdeling av nyetablert Nordisk trepris
Massiv Lust fikk den nyetablerte Nordiske treprisen som ble delt ut konferansen. Selskapet fikk prisen fordi man som unge entreprenører har satset på massivtreproduksjon og på produkter som øker bruken av tre i bygg i Norden.

Den Nordiske treprisen ble opprettet i 2014 og deles ut av foreningen Nordiske Trebyer, et samarbeid mellom nordiske byer for å fremme moderne byutvikling med bruk av tre. Ved siden av entreprenørskap og innovasjon legger den nordiske treprisen også vekt på at prisvinnerens arbeider bidrar positivt i forhold til miljø og klima.

Under takketalen sa arkitekt og gründer Jørgen Tycho i Massiv Lust at han ser en tendens til tydelige endringer i arkitekturen i dag, der tre bli mer og mer en nøkkelkomponent. Nå er ikke tre lengre bare et karbonlager, men også en stabilisator og aktiv medhjelper i forbedring av inneklima og energireduksjon. Massiv Lust AS er en norsk nystartet massivtreprodusent, som produserer krysslimte massivtreelementer, og har eget arkitektkontor i Oslo med tre ansatte.

Rekorddeltakelse
Konferansen ForumHolzbau – Nordic var den tredje i sitt slag, for første gang arrangert i Norge.Trondheim satte rekord med over 400 deltakerne fra inn og utland, som også fikk oppleve mye av det trebyen Trondheim har å by på. Foruten et omfattende fagprogram ble det arrangert ekskursjoner til Røros, befaring på byggeprosjekter, aktiviteter ved treinstallasjonene i byen bygget av arkitektstudenter samt avholdt flere konserter med utøvere fra Trondheim.