Enorme muligheter innen havvind

Havvind er ikke noe nytt fenomen. Det er allerede i dag etablert flere vindmølleparker til havs, men i en ny rapport pekes det nå på hvilke enorme muligheter det er for havvind i Norge, og hvor lite vi så langt har utviklet og realisert en slik satsing.

Utbygging av vindkraft i norsk natur er omstridt. De senere årene har utbyggingen av nye vindparker skutt fart flere steder rundt om i landet. Dette har ikke skjedd uten protester, og motstanden mot å bygge ut parker i det tempo som nå er skissert er stigende en rekke steder. Det er også mye som taler for at den opprinnelige satsingen som har blitt lansert vil tas noe ned, i hvert fall på noe kort sikt.

Men vi trenger mer energi for å bygge landet videre. Det innebærer både rehabilitering og utbygging av ny vannkraft, som står for størstedelen av dagens energiproduksjon. I tillegg må det satses på utvikling av solløsninger, vindkraft på land, men det ligger også enorme muligheter innen vindkraft til havs. Havvind pekes på av enkelte som det som kan overta for oljen i fremtidens Norge.

I en rapport utarbeidet av Menon Economics på vegne av Norwegian Offshore Wind Cluster i samarbeid med Norsk Industri, Norges Rederiforbund, Eksportkreditt Norge og Stavanger kommune kommer det frem at norskbasert havvindindustri vil kunne omsette for nær 85 milliarder kroner i 2050. Dette er enorme summer, og vil dermed innebære en voldsom utbygging. 2050 kan fortsatt høres ut som en nokså fjern fremtid, men det er faktisk bare 30 år frem i tid. Skal man kunne nå et slikt utbyggingsmål det her snakkes om, er dette slett ikke lang tid. Om dette er en ønsket utvikling må vi snu oss raskt om, og sette i gang med et omfattende arbeid med å planlegge, prosjektere og bygge ut de store vindparkene som kreves for å kunne produsere så mye energi vi her snakker om.

Det vil kreve store investeringer fra en rekke parter, og ikke minst vil det kreve en vilje og evne til å satse. Evnen er absolutt til stede. Det finnes allerede mye god kunnskap rundt utvikling av havvind, også i Norge. Mye av denne kompetansen er hentet fra offshorebransjen og aktørene som tidligere har vært sentrale i utbyggingene av installasjonene i Nordsjøen. Her vil selvsagt en rekke aktører i byggenæringen også spille en viktig rolle, og vil være helt avgjørende for man skal kunne lykkes.

Så spørs det om viljen også er til stede. Motstanden mot å bygge ut til havs er nok mindre enn hva vi opplever på landjorda. Det vil ikke bli så synlig, og langt flere er nok tilbøyelige til å godta kraftproduksjon ute i havet. Men det er likevel ikke uten ulemper. Det kan tenkes at det kan påvirke både fisk og annet sjøliv, og det er viktig at det gjøres grundige undersøkelser på forhånd før en mulig massiv utbygging kan starte opp. Man må naturligvis også se på hvordan dette kan påvirke skipstrafikken. Det vil kreve mye av mange, men vil selvsagt være fullt mulig å kunne dokumentere og få gjennom.

Vi tror en større utbygging av havvind vil komme, og vil bli en nødvendighet for å kunne produsere mer ren energi i Norge. Vi har de naturgitte forutsetninger til å kunne utvikle dette til en stor industri, både til eget bruk, men også for eksport av ren kraft til utlandet. Da må det også etableres rammevilkår som bygger oppunder dette. Vi vil være helt avhengige av å utvikle nye næringer som skal ta oss inn i nye tiår. Men dette må selvsagt skje side om side med andre viktige industrier som vi også er helt avhengige av.