Energimåling med gevinst

Individuell måling i borettslag har vært lovpålagt i Tyskland og Danmark i flere år. Fra 2015 kommer lovpåbud om energimåling i alle norske husstander.

Gjennom klimaforliket av 2008 har Norge forpliktet seg til å oppfylle EUs målsetning om 20-20-20 innen 2020. Tjue prosent lavere utslipp, 20 prosent fornybar energi og 20 prosent økt energieffektivitet. Blant tiltakene for å energieffektivisere samfunnet kommer det fra 2015 påbud om individuell energimåling og avregning i alle leiligheter i nybygg og eksisterende bygg fra 2015.

En arbeidsgruppe nedsatt av Kommunal- og regionaldepartementet ga i 2010 innspill til en handlingsplan for energieffektivisering i byggenæringen. Rapporten konkluderer med at det største energisparingspotensialet er å hente i bolig- og byggsektoren. I rapporten står det: “Energieffektivisering i bygg bidrar til å erstatte forurensende energikilder i andre sektorer og reduserer behovet for ny kraftproduksjon. Den mest miljøvennlige energien er den man slipper å produsere.” Konklusjonen understøttes av flere internasjonale studier som viser at energieffektivisering er det enkleste og billigste klimatiltaket. Prinsippet er at en kilowatt energi spart er langt renere enn en kilowatt energi produsert.

Skreddersydd energimåling
Energimåling i vannbårne anlegg kan benyttes både i næringsbygg, borettslag/sameier og i nybygg under en rekke ulike områder, som fordelingsmåling, fjernvarmemåling, nærvarmemåling og kostnadsfordeling. ista er et selskap med lang erfaring innen energimåling, blant annet fra Tyskland og Danmark, hvor energimåling har vært påbudt i en årrekke. Målingen foregår ved at informasjon fra målerne sendes trådløst til en konsentrator (innsamlings-enhet). En gang i uken laster konsentratoren automatisk opp siste ukes måleverdier til et overordnet innsamlingssystem hvor verdiene kontrolleres og danner grunnlaget for avregning. Resultatet er et mer nøyaktig og raskere regnskap, som detaljert reflekterer hver husstands faktiske forbruk i den gitte perioden. Beboerne kan aktivt følge med på forbruket på en webportal eller smarttelefon, skriver ista i en melding

Vinn-vinn situasjon
For de fleste norske husholdninger er det økonomiske private gevinster å hente ved å få muligheten til å overvåke og regulere egen energibruk. Undersøkelser fra borettslag som har innført påbud om individuell forbruksmåling viser en total energibesparelse på mellom 20 og 25 prosent. Erfaringsmessig står 20 prosent står 50 prosent av forbruket, og derfor vil de fleste husholdninger kunne spare forholdsvis store summer på å få målt sitt private energiforbruk, melder ista

Fremtidens Byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene. I den forbindelse fikk Ustmyra Borettslag i Trondheim og omegn boligbyggelag (TOBB) montert et trådløst målesystem med fire til syv målepunkter per leilighet. Målinger fra 2004 til 2010 viser en nedgang på 33 prosent i energiforbruket. I de områdene der individuell måling er installert har TOBB opplevd en total energiforbruksreduksjon på omkring 20 prosent.