Energikostnadene øker fortsatt kraftig

Det samlede energiforbruket innenfor industri og bergverk i 2004 var på 85 243 GWh ifølge foreløpige tall en oppgang på 2,3 prosent fra året før.

De totale energikostnadene gikk opp med 8,6 prosent fra 2003. Siden 2002 har industriens energikostnader økt med over 20 prosent. Høyere strømpriser og mer bruk av strøm er hovedgrunnen til oppgangen i energikostnadene. Flere bedrifter innenfor kraftkrevende industri mistet billige kraftkontrakter i 2004 og dette førte til en markert høyere strømpris. Produksjonsøkning innenfor trevareindustri, treforedling og metallindustrien førte til et høyere energiforbruk i disse næringene. Metallindustrien økte energibruken sin med 9,6 prosent fra året før, og forbruket av elektrisk kraft gikk opp med 10,4 prosent i denne næringen. Mer strøm Elektrisk kraft er den dominerende energivaren for industri og bergverksdrift, og sto for 60 prosent av det totale forbruket i 2004. Det samlede strømforbruket var på 50 977 GWh, en økning på 6,9 prosent fra året før. Metallindustrien er den største forbrukeren av strøm og sto for 57,4 prosent av det totale elforbruket i industrien. Forbruket av elektrisitet i denne næringen gikk opp med 2,7 TWh i 2004. Mens det var en oppgang i forbruket av strøm, var det en nedgang i forbruket av flere andre energivarer. Størst var nedgangen for petroleumsprodukter (ekskl. transport) og for kull og koks. Forbruket av petroleumsprodukter gikk ned med 11,7 prosent og bruken av kull og koks gikk ned med 13 prosent. Forbruket av gass ble redusert med 3,7 prosent. Økning i energikostnadene har ført til mer bruk av egentilvirket energi innenfor industrien de siste årene. Egentilvirket energi står nå for over 20 prosent av den totale energibruken. Det er spesielt produsentene av trevarer, papirmasse, kjemiske råvarer og petroleumsprodukter som bruker mye egen energi. Mens produsentene av trevarer og papirmasse bruker mest eget treavfall og avlut, er gass den viktigste egentilvirkede energivaren for produsentene av kjemiske råvarer og raffineriene. Store forskjeller i prisen på strøm Bedriftene i industri og bergverk betalte i gjennomsnitt 20 øre per kWh for all energi i 2004. Dette var en oppgang på 1,0 øre fra året før (alle prisene er ekskl. merverdiavgift). Prisen på strøm steg fra 19,2 øre per kWh i 2003 til 20,3 øre per kWh i 2004. Det var også en oppgang i prisen på gass og petroleumsprodukter. Selv om prisen metallindustrien betaler for strømmen sin er gått opp det siste året, betaler de fortsatt minst per kWh blant næringene innenfor industri og bergverk. I 2004 betalte bedriftene i denne næringen 15 øre per kWh i snitt. Til sammenligning betalte produsentene av maskiner og utstyr over 50 øre per kWh.