Endring i asbestforskriften

Det er fastsatt endring i asbestforskriftens § 2. Endringen trådte i kraft umiddelbart. Endringen ble fastsatt 16.11.2005, og besto i at § 2 tredje ledd ble opphevet.

Leddet ga unntak fra kravet om varselskilt og helseundersøkelser ved visse arbeidsoperasjoner der eksponeringen av arbeidstakerne er sporadisk og av lav intensitet. EU-direktivet til grunn for bestemmelsen pålegger landene å utarbeide retningslinjer for å fastslå når det forekommer sporadisk eksponering av lav intensitet, i samarbeid med partene i arbeidslivet. Partene og direktoratet er enige om at den store graden av skjønnsmessig vurdering unntaket legger opp til, gjør det svært problematisk å håndtere i praksis. I tillegg vil det kunne bli utnyttet av useriøse aktører. Tolkningen av bestemmelsen kan også skape strid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Det var derfor enighet om at den beste løsningen vil være å oppheve unntaket.