En milepæl for kollektivtrafikken

Med åpningen av de tre siste stasjonen på Kolsåsbanen er en viktig kollektiv-milepæl nådd. Nå kan langt flere enn tidligere bruke kollektivløsninger når de skal til og fra hovedstaden fra Bærum.

Det var i 2006 Kolsåsbanen mellom Oslo og Bærum ble vedtatt stengt. Linjen var på mange måter utslitt og møtte ikke dagens krav til hverken kvalitet eller sikkerhet. Dermed ble det stopp for muligheten til å benytte seg av den viktige banen. Etter en del planleggingsarbeid kom man i gang med byggingen av den nye Kolsåsbanen. Arbeidet startet i 2008 og i løpet av perioden frem til søndag har 13 nye stasjoner blitt bygget – og de tre siste stasjonene, Gjettum, Hauger og Kolsås, ble stoppested nr. 98, 99 og 100 for Sporveien. Utbyggingen har gitt innbyggerne i Oslo og Bærum en fantastisk flott linje – med praktiske og estetisk flotte stasjoner.

Det er forventet mange brukere av linjen, som vil være et raskt, sikkert og ikke minst miljøvennlig alternativ til å stå i de lange køene i morgen- og ettermiddagsrushet.

Utbyggingen har vært omfattende, og har involvert en rekke ulike virksomheter i næringen, under ledelse av Sporveien. Totalkostnaden ble til slutt på 2,9 milliarder kroner – som skal være innenfor budsjettrammen. Arbeidet fra Montebello i Oslo til bygrensen ved Lysakerelven er finansiert av Oslo kommune – resten av strekningen er betalt av Akershus fylkeskommune.

Det er kommet flere innspill om at en slik utbygging også gir forpliktelser for de som får en slik viktig utbygging i sitt nærområde. I fremtidens bygging av byene og regionsentrene i Norge er det viktig at boligbyggingen legges i og rundt de store kollektivknutepunktene. Kolsåsbanen har åpenbart flere kollektivknutepunkter, og det burde dermed legges opp til mer fortetting rundt banen.

Det er kommet kritikk mot Bærum kommune at dette i for liten grad er hensyntatt. Denne kritikken er forståelig. Med en slik stor bruk av fellesskapets midler er det selvsagt viktig at man legger til rette for en økt utbygging i et pressområde som Bærum er. Der hvor det er mulig må det planlegges for større grad av fortetting i tilknytning til den nye viktige banen. Bærum kommune har vært tilbakeholdne med en for ekspansiv vekstrate og fortetting – men det vil nok vise seg nødvending i tiden som kommer.

Når vi først er inne på baneutbygginger så er det ikke tvil om at det finnes andre utbygginger som også bør realiseres – vi tenker da i første rekke på Fornebubanen og en bane til Lørenskog/Ahus.

Les mer om utbyggingen i neste utgave av Byggeindustrien.