Eldegard: Er de på ville skogsveier?

– Det er jo ikke noe i veien for at regjeringen bevilger forskningsmidler til bedre by-utvikling og bedre bygg men slike midler bør jo være tilgjengelig for alle type materialer og ikke holdes utenom byggebransjen, sier en engasjert Jan Eldegard, prosjektleder i byggutengrenser.no.

Utsagnet kommer som et svar på Landbruks- og matdepartementets satsing på økt bruk av tre.

– Ved at midlene går rett fra Landbruks- og matdepartementet til treindustrien via Innovasjon Norge som stråselskap, er man jo sikret at kun særinteresser for trebruk blir ivaretatt, legger Eldegard til.

Han peker videre på at for å oppnå gode bygg, så må alle konstruksjonsløsninger og materialkombinasjoner inngå.

– Dette mener vi det er stor oppslutning om i den norske byggenæringen og vi mener derfor det er uvettig å skjerme en trenæring gjennom ensidige støtteordninger, sier Eldegard.

Han sier videre at landbrukssidens manglende helhetssyn innen byggemetoder minner mye om det man nå opplever som en katastrofal feilsatsing innen bilpolitikk.

– Det er ikke mange årene siden regjeringen gikk inn for økt andel dieselbiler for å få ned CO2-utslipp. Det dukket da opp andre problemstillinger rundt for eksempel partikkelutslipp og plager koblet til luftveissykdommer . I vinter vil vi kunne se stengte byer som en følge av miljøproblemer med utspring i denne politikken. Dette viser tydelig at det er viktig å tenke helhetlig før enkelttiltak iverksettes. Vi er redd for at den tresatsingen vi nå ser initiert fra skogindustrien via regjeringen, vil føre oss inn i problemer som til nå ikke er belyst i tilstrekkelig grad, sier han.

– I betongbransjen skjer det nå en rivende utvikling i retning av mer bruk av lavkarbonbetonger og dette er en fremtidsrettet og svært bærekraftig bransjesatsing. Lavkarbonbetonger er i korte trekk satt sammen av bindemidler med langt lavere CO2-utslipp enn tidligere, de er basert på kortreiste materialer, har svært lang levetid og krever minimalt med vedlikehold. Disse betongene beholder materialets egenskaper med ubrennbarhet, godt innemiljø og kan ikke råtne eller utvikle mugg. Vi mener dette er en løsning som egner seg svært godt for riktig byutvikling og ivartar både klima- og miljøutfordringene på en utmerket måte. Vi er helt sikre på at denne teknologien vil være sentral når vi bygger i Norge i årene framover fordi løsningene møter de samfunnsutfordringer vi ser med tettere og høyere bygging, behov for økt sikkerhet og motstandsdyktighet mot et tøffere klima, utdyper Eldegard.

– Vi mener forøvrig at regjeringens tresatsing er lovstridig markedsføring da det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for å bruke miljø som argument for slikt innsalg- med offentlige midler. Regjeringen legger til grunn at tre er klimamessig gunstig da tre tar opp CO2 i vekstfasen men vi mener de totale miljøegenskapene må ta hensyn til egenskaper i byggenes hele levetid, sier han.

Eldegard mener de mangler dokumentasjon som ivaretar helhetlige vurderinger rundt flere forhold.

– Dette kan være forhold som blant annet knyttes til skogsdrift/hogst og utslipp/miljøforhold knyttet til dette. I dagens situasjon er avskoging globalt sett en av de største klimatruslene. Videre synes det ikke å være tatt hensyn til utslipp og andre miljøbelastninger knyttet til transport. Mange av treproduktene transporteres over relativt store avstander i Europa. Effekt av stort vedlikeholdsbehov på trekonstruksjoner er ikke med i vurderingene. Dette skaper både miljøbelastninger og økte kostnader. Det er også slik at miljøskadelig etterbehandling av treprodukter bidrar til å skape problemavfall. Hvordan skal dette behandles? Økt muggsoppkonsentrasjon både utvendig og innvendig i bygg som resultat av økt fuktinnhold/tøffere klima er også en utfordring som er lite belyst, utdyper han.

– Det er tvilsomt om de med slik dokumentasjon på plass kan hevde at tre er mer miljøvennlig enn andre byggematerialer, mener Eldegard.

– Med lovprisingen av dieselbiler i friskt minne, anbefaler han at uvettig bruk av tre på nye anvendelsesområder stanses inntil tilstrekkelig dokumentasjon foreligger. Det kan bli dyrt å bruke hele samfunnet som prøvekaniner, avslutter Eldegard.