El-avgift for industri organisert i næringsparker

Gjeldende vilkår for å betale avgift på elektrisk kraft med redusert sats kan forhindre hensiktsmessige organiseringer av industribedrifter i næringsparker.

- Vi vil derfor se på muligheten for å gjøre endringer på dette området. Toll- og avgiftsdirektoratet er bedt om å foreta en nærmere vurdering og å legge frem forslag til regelendringer. Disse vil senere bli sendt på høring, sier statssekretær Geir Axelsen. Etter dagens regelverk for avgift på elektrisk kraft kan industribedrifter betale redusert sats på vilkår om korrekt registrering etter Statistisk sentralbyrås næringshovedområder. Vilkåret kan forhindre hensiktsmessige organiseringer av industribedrifter i næringsparker. Et eventuelt forslag til nytt regelverk må trolig også forelegges EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for godkjenning. Bakgrunnen for dette er at fritak/redusert sats for industrien i utgangspunktet anses som statsstøtte etter EØS-avtalen og kun kan innrømmes innenfor de rammer som ble godkjent av ESA i 2004. Finansdepartementet har mottatt søknader om dispensasjon fra gjeldende regelverk. Departementet mener at eventuelle endringer her må skje ved at regelverket endres og har derfor ikke funnet grunn til å dispensere fra avgiftsplikten nå.