Eiendomsselskap garderer seg

Ved å etablere et energilager i fjell som både utnyttes til oppvarming om vinteren og til kjøling om sommeren, kan driftskostnadene til oppvarming og kjøling mer enn halveres.

- Med den enorme fokuseringen på kraftprisene i det siste, opplever vi økende etterspørsel fra byggeiere som ønsker å utrede muligheten for å installere varmepumper basert på energilager i grunnen, sier daglig leder i Geoenergi as, Rune Helgesen til nettstedet www.enova.no. Europas største energilager i fjell På Christiania Spigerverks gamle eiendom i Nydalen i Oslo etablerer eiendomsselskapet Avantor i disse dager et energilager i forbindelse med utbygging av ca. 200.000 m2 kontorer, boliger, hotell og skole (BI). Selskapet Geoenergi as står ansvarlige for prosjekteringen og leveransen av selve energilageret. Med totalt 180 energibrønner à 200 meters dybde perforeres 7.5 mål eiendom, et areal som senere skal bebygges med boliger. - Å få dekket kjølebehovet på en hensiktsmessig måte var vel så interessant som varmebehovet, da systemvalg ble gjort i dette prosjektet, sier Helgesen. I tillegg til svært økonomisk kjøling (bla. med mulighet for frikjøling direkte fra lageret), unngås arealkrevende, støyende og skjemmende takinstallasjoner som tradisjonelle kjøleanlegg er beheftet med. Sesonglagring av energi Overskuddsvarme fra kjølingen om sommeren dumpes og lagres i fjellmassivene og hentes ut igjen ved hjelp av varmepumper om vinteren. Varmepumpene varmer vannet i et nærvarmenett som forsyner området med radiatorvann og varmt tappevann. -Det er i prosjekter med store varme- og kjølebehov man oppnår størst lønnsomhet, fortsetter Helgesen. Men også for bygg som kun har varmebehov, eller installasjoner med store kjølebehov (for eksempel data-/telesentraler), er lønnsomheten for geoenergi-anlegg god. Miljøvennlig For bygg med store kjøle- og varmebehov er utnyttelse av energi fra grunnen totalt sett det mest miljøvennlige alternativet. Et godt inneklima oppnås med et minimum av energiforbruk, og energilageret har tilnærmet uendelig lang levetid. -I tillegg til den gode lønnsomheten i prosjektet, var miljøhensyn en viktig årsak til at denne løsningen ble valgt, forteller prosjektdirektør Fredrik W. Baumann i Avantor. Aktører i markedet som i dag ikke tenker inneklima og ytre miljø vil være morgendagens tapere, mener Baumann. Forutsigbarhet og lønnsomhet - Med den ustabiliteten vi i dag opplever i kraftmarkedet, vil anlegget både for Avantor og våre leietakere gi langt større forutsigbarhet når det gjelder utgifter til energi, avslutter Baumann, som er spent på å se anlegget i drift på forsommeren 2003. Offentlig støtte Avantor mottar tilskudd fra statsforetaket Enova og Enøkbedriften i Oslo kommune (enøkfondet), noe som var avgjørende for beslutningen som ble tatt. \u0013 Slike anlegg som dette er et av de mest effektive tiltakene for å nå myndighetenes mål om redusert forbruk og økt bruk av alternative energikilder, sier adm. direktør Eli Arnstad i Enova. -Avantor-prosjektet er så stort og spennende at vi ønsket å bidra til at prosjektet ble realisert, fortsetter hun. -Når det først var tatt en beslutning om vannbåren varme, skal merinvesteringen for geoenergi-løsningen være inntjent i løpet av to år, når den offentlige støtten er medberegnet, lover daglig leder i Geoenergi. Med den forutsetning at utbyggingstakten opprettholdes. Geoenergi i Norge I enkelte andre land i Europa og i USA i særlig, er utnyttelse av energi fra grunnen langt mer utberedt enn i Norge. -Vi er derfor stolte av å stå for det største anlegget i Europa basert på energibrønner. Avantors prosjekt vekker stor interesse også utenfor landets grenser, forteller Rune Helgesen i Geoenergi as. Det er liten tvil om at dette er et vekstområde innenfor effektiv energiutnyttelse, avslutter han.