Monica Mæland. Foto: Torbjørn Tandberg

Eidsvoll kommune får bygge ny barneskole på Tynsåkjordet

– En barneskole er et samfunnsnyttig formål av stor betydning, og Eidsvoll kommune har behov for raskt å få avklart lokaliseringen av en ny Vilberg barneskole. Jeg har derfor godkjent kommunens planer om en ny barneskole på Tynsåkjordet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde innsigelse til reguleringsplanen for Vilbergområdet, og mener at en barneskole på Tynsåkjordet er i strid med nasjonale jordvernmål og regional plan for areal og transport i Akershus. Etter fylkesmannens syn bør det finnes andre løsninger for en barneskole i Eidsvoll. Eidsvoll kommune har vurdert flere alternativer, men mener at lokaliseringen på Tynsåkjordet er det beste. Dagens lokalisering er etter kommunens vurdering uegnet for utvidelse til en tre-parallell skole med plass til 540 elever, med mulighet for senere utvidelse til en fire-parallell skole med om lag 700 elever.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enig med fylkesmannen i at en lokalisering innenfor eksisterende byggesone i Eidsvoll tettsted ville vært best for å følge opp nasjonal og regional arealpolitikk. Departementet har likevel valgt å legge avgjørende vekt på kommunens vurdering av at en rehabilitering og utvidelse den eksisterende barneskolen ikke lenger er et realistisk alternativ, og at Tynsåkjordet fremstår som den beste lokaliseringen for en ny skole. Ut fra en samlet vurdering har departementet derfor valgt å godkjenne reguleringsplanen. Samtidig har departementet bedt om at kommunen i den videre detaljreguleringen av skolen søker å begrense omdisponeringen av dyrka mark.

– Jeg forventer at kommunen i detaljplanleggingen gjør en grundig vurdering av arealbehovet og fotavtrykket for den nye skolen, slik at beslaget av dyrket mark reduseres så mye som mulig, sier Mæland.