EUs konkurransemyndigheter: Energimarkedet fungerer dårlig

Markedet for gass og elektrisitet i EU virker ikke slik direktivene forutsetter, og store nasjonale kraftprodusenter og aktører møter liten eller ingen konkurranse.

Markedsåpning gjennom grensehandel hindres fremdeles i for stor grad. Dette er konklusjonen i den første analysen av gass- og elektrisitetssektoren EUs konkurransemyndigheter har gjennomført i medlemslandene. Det var EUS direktorat for konkurranse som opplyste dette på en pressekonferanse etter konferansen Energy Day 2005 i Brüssel 15. november. Konkurransemyndighetene har tatt for seg ulike aspekter av situasjonen: Markedskonsentrasjon Mange land har et fåtall produsenter som gir høy konsentrasjon av produksjon slik at effektiv konkurranse svekkes. Dette gjør det mulig for en liten gruppe nasjonale produsenter å påvirke prisene Vertikal integrasjon Det er fortsatt sterke bånd mellom produksjon og salg til forbrukere. Langsiktige kontrakter har en for stor andel av omsetningen. Dette gjør engrosmarkedene lite effektive og gir ikke de prissignaler som konkurranse burde bidra med. I mange land er det også sterke bånd mellom eier av kraftnetter og salg av elektrisitet. Dette bidrar til høyere barrierer for nye aktører. Resultatet er begrenset konkurranse. Grensehandel Effektiv bruk av kraftnettene mellom land er en viktig forutsetning for full markedsåpning. Reservering av kapasitet til langsiktige kontrakter skaper barrierer, samtidig som regelverket for handel er lite effektivt. Incentiver for å øke kapasiteten er for svake, og inntekter fra såkalte flaskehalser punkter i kraftnettet med høy belastning - tas ofte ut som fortjeneste i stedet for å bli brukt til forsterking av kraftnettet. Mangelfull informasjon Generelt er det liten og mangelfull informasjon om engrosmarkedene. Dette representer en betydelig barriere for et effektivt marked. Priser Kundene har liten tro på at de priser som kan observeres i engrosmarkedene, gjenspeiler en effektiv konkurranse. Markedsdirektivene er i liten grad satt ut i livet. Kommisjonen mener at dette er en hovedårsak til dagens situasjon. I en rekke land tok det svært lang tid før direktivene ble innpasset i de nasjonale lovverk. Fremdeles har noen land ikke avsluttet denne prosessen. For seks medlemsland er saken brakt inn for EU-domstolen. ESA har gjennomført en parallell undersøkelse for Norge. Denne forventes å bli sammenholdt med sektorundersøkelsen, men resultatet er ennå ikke offentliggjort. Norden nevnes flere steder i rapporten som et positivt unntak hva angår markedsåpning og effektiv konkurranse.