E6 Helgeland Sør

Den 900 meter lange Åsnevtunnelen er den lengste tunnelen i prosjektet. Foto: Henrik Lissman, Statens vegvesenFoto: SkanskaFoto: SkanskaFoto: SkanskaFoto: SkanskaFoto: SkanskaFoto: SkanskaFoto: Skanska

3. september åpnet 29 kilometer ny E6 på Helgeland Sør. Nå gjenstår det kun å sette trafikk på 1,4 kilometer av hele den 48 kilometer lange veiutviklingskontrakten Skanska har hatt med Statens vegvesen for E6 Helgeland Sør.

Fakta

Sted: Grane og Vefsn kommune

Prosjekttype: Vei

Byggherre: Statens vegvesen

Totalentreprenør: Skanska

Kontraktsum inkl. mva: 2,3 milliarder kroner

Rådgiver: Norconsult

Totalunderentreprenør: Hæhre Entreprenør

Underentreprenører og leverandører: Skanska Industrial Solutions l Johansen Maskin l Transportsentralen Mosjøen l Mesta l Entreprenørservice l Orica Norway l Kolbjørn Nilsskog l Midt-Norsk Betong Mosjøen l Overhalla Betongbygg l Utleiecompagniet l Helgeland Oljeservice l Viacon l Northroads l Brødrene Dahl l Kol Transport l Arvid Gjerde l Nordic Crane l Norsk Bergsikring l Elmar Svendsen l Total Trafikkhjelp l Helgeland Betong l Celsa Steel Service l Salten Skogservice l Anleggsproffen l Euroskilt l Glasopor l Fannrem Transport & Flyttebyrå l Sirdal Veibetong l Skumtech l Gabbro Nor l Pretec l JKK Maskin l Maskinentreprenør Christer Jakobsen l Ødegaard Anlegg l Ischebeck Nordic l BHC Construction l Næstby Trevare l Frank Brubakk Transport l Rørleggern Stenvall

Statens vegvesen har fra før åpnet 62 kilometer for Helgeland Nord, også dette var en veiutviklingskontrakt utført av Hæhre Entreprenør. Det er Skanska som har vært entreprenør for Helgeland Sør, og med åpningen av 29 kilometer ny E6, er Skanska ferdig med den delen i veiutviklingskontrakten for Helgeland Sør, som entreprenøren selv har utført.

Hæhre Entreprenør bygger 18 av de 48 kilometerne i en underentreprise for Skanska. For denne parsellen er det satt trafikk på nærmere 17 kilometer, men det gjenstår 1,4 kilometer som åpner rundt 1. desember. I oktober 2019 åpnet også 12 kilometer som ble bygd av Bertelsen&Garpestad i en enhetspriskontrakt. Når alt er ferdig, kan trafikantene kjøre 12 mil med helt ny E6 fra grensa til Trøndelag til Saltfjellet.

Ny kontraktsform

For Helgeland Sør på 48 kilometer har Skanska hatt en kontrakt på 2,3 milliarder kroner eks. mva. Kontraktsformen har vært en såkalt veiutviklingskontrakt der entreprenøren har hatt ansvar for å prosjektere, bygge og drifte veianlegget i 15 år fra kontraktsinngåelse.

Bård Nyland, Statens vegvesens prosjektleder for E6 Helgeland opplyser at E6 Helgeland Sør havner på en totalkostnad inkludert grunnerverv, byggherrekostnad og entreprisekostand på 3,2 milliarder.

– Det gir en meterspris for prosjektet på 67.000 kroner, sier han til Byggeindustrien.

Det er et tall som også imponerer utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

– E6 Helgeland har vært læremester i effektiv veibygging for andre veiprosjekter i Statens vegvesen, men også for Nye Veier, uttalte utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik ved veiåpningen.

Han viser til at ledelsen i Nye Veier satt på skolebenken med effektiv veibygging som pensum i 2017. Ifølge Statens vegvesen har Nye Veier også besøkt veianlegget i Nordland, og fått hele konkurransegrunnlaget og annen viktig E6-dokumentasjon.

Tidlig involvering

– Hva er nøkkelen for at E6 Helgeland Sør har blitt et effektivt veiprosjekt?

– Det mange forhold som har bidratt til at vi har fått det så bra til, men det handler mye om at vi tidlig gikk i dialog med anleggsbransjen og hadde tidlig involvering av entreprenørene. Vi har også høstet av tilbakemeldingene av de tidligere tre OPS-prosjektene som er bygd i Norge på 2000-tallet, sier prosjektleder Bård Nyland.

I veitutviklingskontrakten ble det først gjennomført en prekvalifisering med en etterfølgende konkurransepreget dialog på hele fire måneder.

– Denne fasen bidro til at vi fikk diskutert løsningsvalg både sammen med entreprenør, prosjekterende og driftsentreprenør. Alle var vel forberedt da prosjektet startet, sier Nyland.

Til slutt var det Skanska som dro det lengste strået i konkurransen og kunne signere gigantkontrakten i februar 2017. Byggingen startet i mai 2017.

Ville påvirke løsningene

– Helgeland Sør var et stort prosjekt, og vi synes en dialogbasert totalentreprise var spennende. Det var nytekning og vi mente vi kunne være med og påvirke løsningene og få til et driftsopplegg som passet oss godt, sier Jan Erik Skogen, Skanskas prosjektleder for Helgeland Sør.

Det spesielle med kontraktsformen er at entreprenøren også skulle drifte eksisterende vei fra første dag, men i motsetning til OPS-kontraktene, er den totale driftstiden fra kontraktsinngåelse 15 år.

– Veiutviklingskontrakten er på mange måter en OPS-kontrakt uten finansieringsleddet mellom utbygger og entreprenør. Byggingen har tatt over tre år, og det gjenstår nå over 11 år med drift av ny E6. Det er vår vurdering at dette er tilstrekkelig for å utbedre eventuelle feil og mangler, sier Nyland.

Gammel E6 blir tilbakeført til både fylkesvei, kommunal vei og privat vei.

Den nye veien er tofelts vei med bredde på 8,5 meter, og det aller meste av ny vei har fartsgrense på 90 kilometer i timen. Den nye veien går over ti nye bruer og gjennom tre tunneler. Det er også bygd en rundkjøring, ti vegkryss og 13 busslommer.

Nyland fastslår at det er valgt en nøktern linje i prosjektet, der det er lagt vekt på at løsninger skal være driftsmessig fornuftige og funksjonelle. Dreneringen langs veien blir ivaretatt med åpne grøfter.

– Vi har ingen signalbygg i prosjektet, og dette er ikke et parklignende veianlegg. Det er ønsket standardiserte løsninger, sier han.

Ferdig ett år før tiden

Statens vegvesen fastslår at lange utbyggingsstrekninger med få grensesnitt, har bidratt til en god flyt i den anleggstekniske gjennomføringen. Kontrakten med Skanska tilsa ferdigstillelse i september 2021, men nå er altså det aller meste av veien ferdig ett år før tiden.

– Statens vegvesen har hatt byggeledelse for alle fag i prosjektet. Jeg opplever at vi har hatt korte linjer for å svare ut og bli enig med entreprenøren hvordan ting skal gjøres. Når både Skanska og entreprenørens rådgiver Norconsult har hatt god tilgang på operative ressurser, har det vært veldig god flyt, sier han.

Helgeland Sør har vært bygd gjennom hele åtte sensitive om-råder med kvikkleire. Her har tiltaket vært å områdestabilisere før bygging av veien.

– Det har vært omfattende tiltak. Mye av dette arbeidet ble gjennomført vinteren 2017-18. Da fikk vi kuldegrader fra november til april. Frosten bidro til at dette arbeidet kunne gjennomføres effektiv og greit. Det har selvsagt vært et viktig bidrag til at prosjektet har ligget foran opprinnelig fremdriftsplan, sier Nyland.

I store veiprosjekter er ofte tunneler en tidskritisk faktor, tunnelen har ikke vært noen stor utfordring i prosjektet.

– Det er litt unikt, men i dette prosjektet har tunnelene blitt bygd, sikkerhetsgodkjent og stått ferdig i god tid før åpning, opplyser han.

Steinkvaliteten fra tunneldrivingen har ikke vært god nok til å kunne brukes i øverste lag av veikroppen. Mye masser er derfor deponert og områder er tilbakeført til jord- og skogbruk.

Store tall – krevende logistikk

– Hva er det viktigste i den anleggstekniske gjennomføringen når man skal bygge 48 kilometer med ny E6?

– Det er krevende å bygge en så lang strekning. Nøkkelen er å planlegge logistikken og bruken av masser optimalt. Man må tenke annerledes enn på et lite prosjekt, men rent teknisk har det ikke vært et krevende prosjekt, mener prosjektleder Skogen i Skanska.

Han fastslår at Skanska fra tidligere har hatt god erfaring med å håndtere områder med kvikkeleire.

– Prosjektet har gått som planlagt, men det er et anlegg som ligger langt unna flyplasser. Det har vært utfordrende å transportere mannskapet som har vært med å utføre prosjektet, sier han.

På det meste har det jobbet over 200 personer på prosjektet.

– Skanska har kjørt på ganske voldsomt med maskiner og mannskap i prosjektet?

– Ja, vi har hatt en grunnstamme med egne maskiner og mannskap, og så har vi hatt innleide underentreprenører som har hjulpet oss til å fylle på med kapasitet til å gjennomføre jobben. Vi har også ønsket å bruke lokale aktører for å minimere reisebehovet, forteller han.

For parsellene som Skanska selv har bygd i Vefsn kommune er det sprengt og flyttet cirka 2.300.000 kubikkmeter fjell og cirka 3.470.000 kubikkmeter løsmasse. På de 29 kilometerne med ny vei er det lagt 150.000 tonn asfalt.

Hæhre Entreprenør, som bygger 18 kilometer av veiutviklingskontrakten, er naturlig nok den største underentreprenøren.

I sin totalentreprise på 18 kilometer i Grane kommune har Hæhre Entreprenør sprengt og flyttet cirka 1.085.000 kubikkmeter fjell og cirka 530.000 kubikkmeter løsmasse. På denne parsellen er det lagt 90.000 tonn asfalt.

– Skanska Industrial Solutions gjennomfører asfalteringen i prosjektet og er sammen med underentreprenører på massetransport de største bidragsyterne i prosjektet, sier Skogen.

Skanska: – Kontraktsform for fremtiden

Skogen fastslår at kontraktsformen tilhører fremtiden, og at den tidligere åpningen er et bevis på at kontraktsformen fungerer godt.

– Veiutviklingskontrakten gjør at vi har større mulighet til å påvirke hvordan vi løser prosjektet, blant annet med trasevalg og linjeføring. Vi har jobbet tett med konsulent og rådgiver, byggherre og berørte kommuner og andre interessenter om å finne den mest mulig praktiske og kostnadseffektive måten å bygge på, sier Skogen.

Både Statens vegvesen og Skanska viser til et svært godt samarbeid i prosjektet. Prosjektleder Nyland i Statens vegvesen mener at det er en stor verdi i at byggherre og entreprenør gjennomfører diskusjon av løsninger og gjennomføring før prosjekter igangsettes.

– Det er viktig å forberede entreprenøren, da blir både entreprenøren og entreprenørens samarbeidspartnere godt kjent med prosjektet og hvordan det skal gjennomføres. Dette har også med personkjemi å gjøre. Personer som jobber tett sammen og ser på løsninger, samarbeider også bedre når arbeidet skal gjennomføres i praksis, sier han.

Han fastslår at det har vært morsomt å være med på et prosjekt som har hatt god fremdrift hele veien.

– Det har vært solid fremdrift både i arbeidet Hæhre Entreprenør har gjort for Helgeland Nord og Skanska i sør. Parseller har blitt tatt i bruk etter hvert som de er ferdige, vi har fått mye gode tilbakemeldinger fra både trafikanter og omgivelsene som er glad for at ny vei har blitt raskt tatt i bruk, sier Nyland.

Også Helgeland Sør blir et prosjekt som unngår etterspill i rettssalen.

– Vi har møtt en profesjonell kunde som har stilt tøffe krav, men vi har hatt et meget godt samarbeid. Vi har sammen løst vanskelige kontraktuelle utfordringer som fort kunne havnet i retten, men som vi løste med bakgrunn i at vi har hatt et unikt samarbeid hvor vi har søkt å finne løsninger sammen, avslutter Skogen i Skanska.