Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

E39 Lyngdal Vest - Sandnes ute på høring

Planprogram for statlig kommunedelplan for E39 Lyngdal Vest – Sandnes er klart for offentlig ettersyn.

Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding på sine nettsider.

– En bedre vei mellom Stavanger og Kristiansand vil styrke næringslivsklyngene og knytte regionene tettere sammen. Vi kan både åpne for høyere fart og få kraftig økt trafikksikkerhet. Det er positivt. Med dette planprogrammet synliggjør vi regjeringens målsetting om å se på langsiktige og helhetlige løsninger. Nå er det viktig at lokale aktører bidrar konstruktivt inn i arbeidet, slik at vi får på plass best mulig løsninger med lavest mulig kostnader, uttaler samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i pressemeldingen.

Det foreligger to hovedalternativer for trasévalg langs strekningen; Indre og Ytre linje (Jærlinja). I tillegg foreligger ulike kombinasjoner mellom de to hovedalternativene. Indre linje samsvarer i stor grad med trasévalget som følger av tidligere beslutning fra Samferdselsdepartementet på bakgrunn av Konseptvalgutredning og Kvalitetssikringsrapport 1 for E39 mellom Søgne og Ålgård. Ytre linje er kommet opp i ettertid, og vil i større grad enn indre linje binde befolkningskonsentrasjoner nærmere kysten sammen, skriver departementet i pressemeldingen.

Statens vegvesen er ansvarlig etat for høringen.

– Mange har vært utålmodige etter at planprogrammet skulle legges ut. Det tar jeg som et positivt tegn på at dette veiprosjektet er ønsket. Prosessen frem til nå har dessverre tatt noe tid, fordi det har vært behov for å utrede ulike sider med ytre linje. Dette har vært viktig for å sikre at alternativene er sammenlignbare. Jeg er glad for at vi nå tar neste skritt i dette viktige arbeidet, sier Solvik-Olsen i pressemeldingen.
En beslutning om endelig trasévalg vil, ifølge meldingen, bli tatt etter at planprogrammet har vært på høring, og skal fastsettes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som statlig planmyndighet.