540 meter lange Randselva bru er den desidert største av brukonstruksjonene som skal bygges langs den nye E16-strekningen mellom Eggemoen og Olum i Jevnaker kommune. Illustrasjon: Multiconsult.

E16-prosjekt med flere storbruer

Store bruoppgaver venter når 12 kilometer ny E16 skal bygges mellom Eggemoen og Olum ved Jevnaker.

E16-strekningens forprosjekt og reguleringsplan, som er utarbeidet av Multiconsult, forteller at det skal bygges hele sju bruer i linja og fem overgangsbruer langs ny E16 mellom Eggemoen og Olum i Jevnaker kommune.

Den desidert største av brukonstruksjonene blir Randselva bru på 540 meter. Kjempebrua går ut fra Eggemoenplatået, som er en stor sandmorene som heller bratt ned mot Randselva. Med to prosents fall og en fri høyde på maks 55 meter vil brukonstruksjonen passere over både Randselva, jernbanen og adkomstveien til Kistefos-museet.

To alternative byggemetoder

Statens vegvesen har ikke tatt et endelig valg på byggemetode ved Randselva bru, men det er fremmet forsalg om og enten bygge den som fritt frembygg bru i betong eller som stålkassebru.

– Fritt frembygg bru er en velkjent metode, men dette er en lang bru hvor spennet på den ene siden er så langt at det kanskje må settes opp midlertidig understøttelse underveis, sier planleggingsleder Bjørn Nyquist i Statens vegvesen

Når det gjelder stålkassealternativet ser Statens vegvesen for seg at landkar og støtter blir bygget på konvensjonelt vis, mens stålkassen med konstant tverrsnitthøyde blir bygget på land før den blir skjøvet frem.

– Dette er en metode som er internasjonalt kjent, men som ikke er brukt veldig mye i Norge, opplyser Nyquist.

Flere store bruer

Det skal bygges flere store brukonstruksjoner langs den 12 kilometer lange E16-strekningen. I linja finner vi også Moselva bru på 152 meter, Søtbakkdalen bru på 151 meter og Svenådalen bru på 205 meter, som alle er planlagt som platebruer i betong.

– Det er mulig det blir valgt en veilinje der Søtbakkdalen bru og Svenådalen bru blir slått sammen til en lang bru på cirka 350 meter. Vi har anbefalt et slikt alternativ i reguleringsplanen, men det gjenstår å se hva kommunen faller ned på, sier Nyquist.

Statens vegvesen foreslår å bygge fire overgangsbruer i tre, og mener dette vil bidra til å gi veistrekningen identitet. Illustrasjon: Multiconsult.

Fire trebruer

I prosjektet planlegges det også fire overgangsbruer i tre, hvorav den lengste blir på hele 165 meter.

– Vi har diskutert ulike løsninger for overgangsbruene og har ennå ikke tatt noe endelig valg, men vi har fått laget et forprosjekt på noen flotte trebruer som vi mener vil gi veistrekningen en positiv identitet, sier Nyquist.

Planleggingslederen tilføyer at trebruene foreløpig ikke er optimalisert i forhold til materialbruk.

– Bruene vil helt klart få et uttrykk i tre, men det er sannsynlig at vi vil bruke stål i en del konstruksjonsdetaljer fordi dette både er billigere og mer holdbart enn tre, poengterer Nyquist.

Går for totalentreprise

E16 strekningen mellom Eggemoen og Olum har en kostnadsramme på 2,3 milliarder kroner og byggestart planlegges til andre halvdel av 2016. Ifølge prosjektleder Anne Brit Moen i Statens vegvesen Prosjekt Vestoppland ligger det an til at de vil dele E16-prosjektet i to store kontrakter, og det er stor sannsynlighet for at de kommer til å gå ut i markedet med minst en totalentreprise.

– Vi har ikke gjort noe endelige beslutninger på hvordan grensesnittene blir og hva vi eventuelt legger inn i en totalentreprise, men vi ser helt klart for oss at Randselva bru kan være en del av en totalentreprise der vi drar nytte av entreprenørenes kompetanse, sier Moen.

Ifølge prosjektlederen vurderer de blant annet et totalentreprisealternativ der de tar med ytterligere to store bruer i tillegg til Randselva bru.

– Vi vil nå jobbe med ulike alternativer før vi går inn i en konkurranse med prekvalifisering i forkant, sier Moen.

Arrangerer bransjemøte

Mot slutten av året vil Statens vegvesen Prosjekt Vestoppland invitere til et bransjemøte hvor de blant annet vil informere og forberede markedet på totalentreprisene som mest sannsynlig vil komme både ved E16-prosjektet og også ved den videre utbyggingen av Rv. 4 på Hadeland.

– Vi ønsker dialog med entreprenørene rundt dette og vi ønsker selvsagt innspill på hva entreprenørene tenker om totalentrepriser, sier Anne Brit Moen.